Μεθοδολογία Έρευνας

3ο εξάμηνο, Μεθοδολογία Έρευνας

Διδάσκουσα - ων Αναστασιάδου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος 0107Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Επιλογής , Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses

Περιεχόμενο

Ι. Θεωρητικό μέρος: Ο σχεδιασμός στην κοινωνική έρευνα. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Προβλήματα μέτρησης (αξιοπιστίας, εγκυρότητας) στην παιδαγωγική έρευνα. Μέθοδοι: Παρατήρηση, βιογραφικό ιστορικό, συνέντευξη, ανάλυση και ερωτηματολόγιο, μέτρηση σχέσεων, Γραπτά τεκμήρια. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στα στάδια μιας έρευνας. Μέθοδοι έρευνας. Τρόποι δειγματοληψίας. Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Παρουσίαση, ερμηνεία δεδομένων και διεξαγωγή συμπερασμάτων. Τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας. Εφαρμογές σε θέματα εκπαίδευσης – παιδαγωγικής. II. Πρακτικό μέρος: Πραγματοποίηση μιας έρευνας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:

  • κατανοήσουν τη διαδικασία διεξαγωγής εκπαιδευτικής ερευνάς και όλες φάσεις ερευνητικού σχεδιασμού)
  • κατανοήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ ποιοτικής (εθνογραφικής, αφηγηματικής ερευνάς, έρευνας δράσης κλπ.) και ποσοτικής έρευνας
  • διατυπώνουν το ερευνητικό πρόβλημα, τα ερευνητικά ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις
  • προσδιορίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και να κάνουν ανασκόπηση και αποδελτίωση της σχετικής βιβλιογραφίας
  • να προσδιορίζουν τους περιορισμούς της έρευνας
  • πραγματοποιούν ερευνητικούς σχεδιασμούς
  • συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν και να παρουσιάζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα και να συνδέουν τα ερευνητικά δεδομένα και ευρήματα με τη διεθνή βιβλιογραφία
  • συγγράφουν επιστημονικές εργασίες και να κάνουν προτάσεις για μελλοντική ερευνά
  • γνωρίζουν τη δεοντολογία διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση