Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και Συνεργασία μεταξύ των δυο Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

4ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος 0721Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/modules/document/document.php?course=NURED128

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα βασίζεται στο οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner (1979) και διαρθρώνεται σε δυο αλληλένδετες θεματικές ενότητες, «μετάβαση», «συνεργασία». Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται οι δυσκολίες αλλά και οι προκλήσεις που προκαλεί η διακοπή της συνέχειας στη διαδικασία αγωγής και μάθησης του παιδιού κατά τη μετάβαση. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ως βασικού παράγοντα επίτευξης και διασφάλισης συνέχειας σε αυτή τη μετάβαση. Η οπτική της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης αλλά και αυτή των δικαιωμάτων των παιδιών ως πολιτών αποτελούν τον κεντρικό ιστό του μαθήματος. Οι βασικές συνιστώσες ενός, κατά περίπτωση, αποτελεσματικού προγράμματος μετάβασης-συνεργασίας διερευνώνται από κοινού με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα πλαίσια της δυνατότητάς τους να εκπονήσουν, είτε συνολικά προγράμματα μετάβασης και συνεργασίας, είτε να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν επιμέρους δράσεις ενός συνολικού προγράμματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση