Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και Συνεργασία μεταξύ των δυο Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

4ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος 0721Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Επιλογής, Ειδικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED128/

Περιεχόμενο

Το μάθημα βασίζεται στο οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner (1979) και διαρθρώνεται σε δυο αλληλένδετες θεματικές ενότητες, «μετάβαση», «συνεργασία». Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται οι δυσκολίες αλλά και οι προκλήσεις που προκαλεί η διακοπή της συνέχειας στη διαδικασία αγωγής και μάθησης του παιδιού κατά τη μετάβαση. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ως βασικού παράγοντα επίτευξης και διασφάλισης συνέχειας σε αυτή τη μετάβαση. Η σκοπιά της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης αλλά και αυτή των δικαιωμάτων των παιδιών ως πολιτών αποτελούν τον κεντρικό ιστό του μαθήματος. Οι βασικές συνιστώσες ενός, κατά περίπτωση, αποτελεσματικού προγράμματος μετάβασης – συνεργασίας διερευνώνται από κοινού με τους φοιτητές/τριες στα πλαίσια της δυνατότητάς τους να εκπονήσουν, είτε συνολικά προγράμματα μετάβασης και συνεργασίας, είτε να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν επιμέρους δράσεις ενός συνολικού προγράμματος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες/ες αναμένεται να:

  • γνωρίζουν την αμφισημία του όρου «μετάβαση»
  • είναι σε θέση να προσεγγίζουν το πρόβλημα της μετάβασης με βάση το οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner (1979)
  • διακρίνουν και να κατηγοριοποιούν τα «συμπτώματα» του προβλήματος της μετάβασης με βάση την «πολυδιάστατη ασυνέχεια» μεταξύ νηπιαγωγείου και δημ. σχολειού
  • γνωρίζουν τις αίτιες που προκαλούν το πρόβλημα της μετάβασης
  • γνωρίζουν τις θεσμικές προϋποθέσεις μιας δυνάμει συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγείου και δημ. σχολειού στην Ελλάδα
  • διαμορφώσουν άποψη για το ζήτημα των μακροπροθέσμων συνεπειών της μη ομαλής μετάβασης του παιδιού από τη μια πλευρά, και του δικαιώματος του για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση από την άλλη
  • είναι σε θέση να εκπονήσουν προγράμματα συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγείου και δημ. σχολειού

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση