Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

1ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος 0522Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα οχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus οχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να παράσχει στο μαθητή: -θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα βασικά ζητήματα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης -τα βασικά εργαλεία κατανόησης των κύριων θεωριών για την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης -τη σύνδεση των θεωριών με το πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι διαδραματίζεται. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: - να κατανοούν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι σε συνάρτηση με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές συνθήκες -να γνωρίζουν τις βασικές θεωρήσεις από πλευράς κοινωνιολογικής σκέψης για το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι -να αναγνωρίζουν στην πράξη τις θεωρήσεις των εκπαιδευτικών φαινομένων -να χρησιμοποιούν στην πράξη τα βασικά εργαλεία ανάλυσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας -να συγκρίνουν και να ερμηνεύουν τις αντιθέσεις και αντιφάσεις που ενυπάρχουν εντός του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.

Γενικές ικανότητες

- διαθέτουν την ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και ερμηνείας της εκπαιδευτικής πραγματικότητας - συνθέτουν τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις που ενυπάρχουν στο πολιτισμικό γίγνεσθαι -μπορούν να θεμελιώνουν τις πρακτικές σε θεωρητικά δεδομένα και το αντίστροφο - είναι σε θέση να τεκμηριώνουν με επάρκεια και κριτικό τρόπο την εκπαιδευτική τους πράξη - διαθέτουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο για να θεμελιώσουν την άσκηση του λειτουργήματός τους -είναι σε θέση να αντιληφθούν τον κοινωνικά και πολιτισμικά μεταβλητό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών θεσμών - διαθέτουν την ωριμότητα χειρισμού σύνθετων και πολύπλοκων καταστάσεων μέσα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα quot;Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσηςquot; αποσκοπεί στην αναλυση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών μηχανισμών με στόχο την εμβάθυνση και την κατανόηση φαινομένων όπως: οι ταξικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αντιθέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης ο ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην κοινωνική αναπαραγωγή, οι κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, ο ρόλος του πολιτισμικού κεφαλαίου στην εκπαίδευση και στο σχολείο, ο ρόλος της κοινωνικής προέλευσης στην κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα. Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριων στα ζητήματα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης με στόχο την εμβάθυνση και την ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
mail και μέσω της πλατφόρμας e-class
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
διαλέξεις 40
φροντιστηριακές ασκήσεις 10
προετοιμασία 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 30
αυτοτελή μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 120
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
3. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
4. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Προσπαθώ να αξιολογήσω με βάση ένα εκπαιδευτικό συμβόλαιο το οποίο συνάπτεται άτυπα με τους φοιτητές/τριες. Στο συμβόλαιο αυτό είναι σαφείς και ξεκάθαροι οι όροι όλων των διαδικασιών και βάσει αυτού γίνεται ο έλεγχος την γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών. Ωστόσο προσπαθώ να αναζητήσω ανατροφοδότηση από τους φοιτητές/ τριες στο τέλος των μαθημάτων.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Cummins, J. (2003) (Β’ έκδ.)Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg.( ISBN 9600107971) Hollins, E. (2007) Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο Δραγώνα, Θ. (2001) Εκπαίδευση:Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες. Πάτρα:ΕΑΠ Καΐλα, Μ. (1997) (Επιμ.). Η Σχολική Αποτυχία. Από την «Οικογένεια» του Σχολείου στο «Σχολείο» της Οικογένειας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Κελπανίδης, Μ. (2000) Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 202. Κωνσταντίνου, Χ. & Πλειός, Γ. (Επιμ.) (1999) Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση. Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς συνεδρίου παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Μυλωνάς, Θ. (1999) Αναπαραγωγή των Κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς. Αθήνα: Gutenberg.( ISBN 9600108129) BANKS OLIVE Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - χ.χ. BOURDIEU PIERRE ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1995 BOURDIEU Ρ. - PASSERON J.-CL. ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1996 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1985 ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΥΛΩΝΑΣ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΛΕΣ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 1998955-1985). GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 1997

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ASSESSMENT IN EDUCATION http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/0969594X.html BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/01425692.html EDUCATION-LINE http://www.leeds.ac.uk/educol/ EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES http://epaa.asu.edu/ GENDER AND EDUCATION http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09540253.html HISTORY OF EDUCATION http://www.tandf.co.uk/journals/tf/0046760X.html INTERCULTURAL EDUCATION http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/14675986.html

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση