Κοινωνιογλωσσολογία

3ο εξάμηνο, Ελληνική Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος 0912Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 ΔΜ, 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την κοινωνική λειτουργία των γλωσσικών φαινομένων • Έχει γνώση των εργαλείων ανάλυσης των εκφάνσεων και λειτουργιών της γλώσσας στην κοινωνική ζωή των ομιλητών/ μαθητών • Nα διακρίνει τις συμβολικές επενδύσεις της γλώσσας και να εκτιμήσει τις κοινωνικές ανισότητες με τις οποίες συνδέονται συγκεκριμένες χρήσεις της γλώσσας • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας για να προσδιορίσει τις κοινωνικές παραμέτρους με τις οποίες σχετίζεται η χρήση της γλώσσας σε μια δεδομένη περίσταση επικοινωνίας

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε βασικές έννοιες και ζητήματα που αφορούν τη μελέτη της γλώσσας ως κοινωνικού φαινομένου. Γίνεται μια συνοπτική ιστορική αναδρομή στη γένεση της κοινωνιογλωσσολογίας και αναλύεται η ανταγωνιστική της σχέση με το κυρίαρχο γλωσσολογικό παράδειγμα, θέτοντας σε αμφισβήτηση τις αρχές της γλωσσικής αυτονομίας και ομοιογένειας. Παρουσιάζεται η έννοια και οι διαστάσεις της γλωσσικής ποικιλότητας (χώρος ως οριζόντια και κάθετη διαφοροποίηση, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική επαφή, κοσμοαντίληψη). Εξετάζεται ο ρόλος της γλώσσας ως σύμβολου κοινωνικής ταυτότητας με αναφορά σε γνωστές κοινωνιολέκτους όπως η «γυναικεία γλώσσα» και η «γλώσσα των νέων». Γίνεται αναφορά στις στάσεις, τις προκαταλήψεις και τις ιδεολογίες με τις οποίες είναι συνδεδεμένοι οι ποικίλοι γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται σε μια γλωσσική κοινότητα. Τέλος, παρουσιάζονται οι εξελίξεις που έχουν συμβεί στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας, δηλαδή η μετάβαση από το λαμποβιανό συσχετιστικό παράδειγμα στην εθνογραφική και την αφηγηματική προσέγγιση, η οποία σηματοδοτεί την εννοιολογική μετατόπιση από τη θεώρηση της γλώσσας ως αντικατοπτρισμού της κοινωνίας σε μια διαλεκτική σχέση γλώσσας-κοινωνίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Βιντεοπροβολέας
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Παρουσίαση εργασιών μέσω βιντεοπροβολέα
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Χρήση emails και ανακοινώσεων στο eclass
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10
Προετοιμασία για τις ατομικές και ομαδικές ασκήσεις 24
Ατομική έρευνα και μελέτη (ανεύρεση βιβλιογραφίας έρευνα στο Διαδίκτυο) 20
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω συγκριτικής βαθμολόγησης

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ. (2002). Εισαγωγή σε Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος. Boutet, J. (1984). Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία (μτφ. A. Ιορδανίδου & Ε. Τσαμαδού). Αθήνα: Γρηγόρη. Κωστούλα-Μακράκη, N. (2001). Γλώσσα και Κοινωνία: Βασικές έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μικρός, Γ.Κ. (2008). Η Ποσοτική Ανάλυση της Κοινωνιογλωσσολογικής Ποικιλίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπασλής, Γ.Ν. (2000). Κοινωνιογλωσσολογία: Αθήνα: Γρηγόρη. Ντάλτας, Π. (1997). Κοινωνιογλωσσική Μεταβλητότητα: Θεωρητικά Υποδείγματα και Μεθοδολογία της Έρευνας. Αθήνα: Επικαιρότητα. Παυλίδου, Θ.-Σ. (2006) (επιμ.). Γλώσσα, Γένος, Φύλο (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Sociolinguistics Language in Society Language & Communication Discourse & Society

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση