Ιστορία του Βιβλίου

2ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Παπαγεωργίου Ευθυμία
Κωδικός Μαθήματος 1006Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην Ιστορία του Βιβλίου η οποία ταυτίζεται με την ιστορία του ίδιου του πολιτισμού. Ιστορία του χειρόγραφου και έντυπου βιβλίου, των γραφικών υλών, της τυπογραφικής τέχνης και της βιβλιοδεσίας. Η διαχρονική χρησιμότητα και χρηστικότητα του βιβλίου. Η θέση, ο ρόλος και η βιωσιμότητα του βιβλίου στη εκπαίδευση σήμερα. Είδη και Κριτική της ανάγνωσης. Φιλαναγνωσία. Στόχος του μαθήματος είναι, οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν την μακραίωνη ιστορία του βιβλίου ώστε να το επανεκτιμήσουν και επαναπροσδιορίσουν την εκπαιδευτική τους σχέση μ’αυτό Να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για το βιβλίο ως αντικείμενο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τις εργαστηριακές στους ασκήσεις κατασκευάζουν πρώιμες μορφές βιβλίου όπως ειλητούς κυλίνδρους, ρωμαϊκά δίπτυχα, βυζαντινά χειρόγραφα κλπ Συστηματικότερα: i. Ιστορία της γραφής ii. Ιστορία των γραφικών υλών iii. Ιστορία της ανάγνωσης iv. Ιστορία των βιβλιοθηκών v. Ιστορία της τυπογραφίας vi. Ιστορία του ελληνικού βιβλίου vii. Το έντυπο βιβλίο και η πρόκληση του ψηφιακού κειμένου viii. Η θέση, ο ρόλος και η βιωσιμότητα του βιβλίου στη σύγχρονη εκπαίδευση ix. Η φιλαναγνωσία ως κύριος εκπαιδευτικός στόχος

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση