Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

1ο εξάμηνο, Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος 0201Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED123/

Περιεχόμενο

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται η εξέταση: α)του τρόπου με τον οποίο δομήθηκε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, β)της διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως σήμερα, γ)των βασικών μεταρρυθμιστικών και αντιμεταρρυθμιστικών σταθμών στην ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Επίπεδο 6 (1ος κύκλος σπουδών)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:
– Να γνωρίζουν τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τη θεσμοθέτησή του έως τις μέρες μας
– Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις διαφορετικές αντιλήψεις για το σκοπό και τις λειτουργίες της παρεχόμενης εκπαίδευσης που κυριάρχησαν στο διάστημα αυτό
– Να αναδείξουν και να συζητήσουν κρίσιμα και συνεκτικά λογικά επιχειρήματα σχετικά με τη σύγχρονη σκοποθεσία, και τις λειτουργίες της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις μέρες μας
– Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια ιστορικές παιδαγωγικές έννοιες και ιδέες και να τις περιγράφουν σε σχέση με τη διαχρονική εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
– Να εξετάσουν κριτικά τις βασικότερες παιδαγωγικές ιδέες στο ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τους συγκείμενο
– Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις παιδαγωγικές ιδέες μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής, όπως αυτό προσδιορίστηκε από το ιδεολογικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο
– Να εντάξουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της παρεχόμενης στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης στο ιδεολογικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενό τους
– Να έχουν επαρκή γνώση των προσεγγίσεων που επικράτησαν αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση
– Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν της μοτίβα της συνέχειας και της αλλαγής αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση
– Να είναι σε θέση περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δική τους στάση σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, υπό το φως των σύγχρονων αναγνώσεων της παιδαγωγικής
– Να περιγράφουν τις διαφορετικές θεωρήσεις που επικράτησαν στη νεωτερική περίοδο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναφορικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
– Να προσδιορίζουν τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού σε διαφορετικές περιόδους
– Να προτείνουν εννοιολογικά πλαίσια που υποστηρίζουν τη θετική εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην τάξη

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση