Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

1ο εξάμηνο, Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος 0201Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική και Αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED123/index.php

Μαθησιακά αποτελέσματα

Επίπεδο 6 (1ος κύκλος σπουδών) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: Να γνωρίζουν τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τη θεσμοθέτησή του έως τις μέρες μας Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις διαφορετικές αντιλήψεις για το σκοπό και τις λειτουργίες της παρεχόμενης εκπαίδευσης που κυριάρχησαν στο διάστημα αυτό Να αναδείξουν και να συζητήσουν κρίσιμα και συνεκτικά λογικά επιχειρήματα σχετικά με τη σύγχρονη σκοποθεσία ,και τις λειτουργίες της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις μέρες μας Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια ιστορικές παιδαγωγικές έννοιες και ιδέες και να τις περιγράφουν σε σχέση με τη διαχρονική εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Να εξετάσουν κριτικά τις βασικότερες παιδαγωγικές ιδέες στο ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τους συγκείμενο Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις παιδαγωγικές ιδέες μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής, όπως αυτό προσδιορίστηκε από το ιδεολογικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο Να εντάξουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της παρεχόμενης στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης στο ιδεολογικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενό τους Να έχουν επαρκή γνώση των προσεγγίσεων που επικράτησαν αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν της μοτίβα της συνέχειας και της αλλαγής αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση Να είναι σε θέση περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δική τους στάση σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, υπό το φως των σύγχρονων αναγνώσεων της παιδαγωγικής Να περιγράφουν τις διαφορετικές θεωρήσεις που επικράτησαν στη νεωτερική περίοδο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναφορικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Να προσδιορίζουν τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού σε διαφορετικές περιόδους Να προτείνουν εννοιολογικά πλαίσια που υποστηρίζουν τη θετική εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην τάξη

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται η εξέταση: α)του τρόπου με τον οποίο δομήθηκε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, β)της διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως σήμερα, γ)των βασικών μεταρρυθμιστικών και αντιμεταρρυθμιστικών σταθμών στην ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται μέσω της προβολής διαφανειών, φιλμς, της αξιοποίησης της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης,του Συστήματος Υποβοήθησης Διδασκαλίας, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ναι. Μέσω της βάσης δεδομένων της ΜΟΔΙΠ.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης ανά φοιτητή-τρια 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 30
Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) 3
Τελική γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω της ανάρτησης των κριτηρίων στην ιστοσελίδας του μαθήματος και σχετικής παρουσίασης κατά την πρώτη συνάντηση.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Hofstetter Rita, Schneuwly Bernard (2005) (επιμ), Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης, μτφ/ Καρακατσάνη, Δ., Αθήνα: Μεταίχμιο McCulloch, G., Watts, R. (2003). Theory, methodology, and the history of education, History of Education, Vol. 32, Issue 2, 129-132 Reble, Α. (1990), Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμας Villaverde, L. Helyar, f. Kincheloe J. (2006). “Historical Research in Education”, K. Tobin, J. Kincheloe (eds). Doing Educational Research: A Handbook (Bold Visions in Educational Research), Rotterdam: Sense Publishers, 311-346 Κυπριανός, Π. (2004). Συγκριτική Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Αθήνα: Βιβλιόραμα Μπουζάκης, Σ. (2011). Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg Παπαδάκης, Ν. (2004). Η Παλίμψηστη Εξουσία. Κράτος, Πανεπιστήμιο και Εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg Τερζής, Ν. (2011). Μελέτη της εκπαίδευσης του νεοελληνισμού, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

History of Education Quarterly Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση