Ιστορία της Φιλοσοφίας

2ο εξάμηνο, Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Κωδικός Μαθήματος 0305Ε
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα πρέπει να: Κατανοήσουν τις χρονικές περιόδους της φιλοσοφίας και τα συστήματα που αντιπροσωπεύουν Να γνωρίσουν βασικούς φιλόσοφους και τις θεωρίες τους για την παιδεία, την ηθική, τη ρητορική, την πολιτική, συνδέοντας τις θέσεις τους με σύγχρονες απόψεις νεότερων διανοητών Να αναδειχτεί η διαχρονική σημασία των απόψεων βασικών φιλοσόφων, όπως του Πλάτωνα και κυρίως του Αριστοτέλη, των οποίων αναδείχτηκαν οι ηθικές και εκπαιδευτικές τους απόψεις Να γνωρίσουν βασικές έννοιες της φιλοσοφίας, καθώς και πεδία, όπως ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, ρητορική κ.ά. Να εμβαθύνουν στη σημασία και σπουδαιότητα της ρητορικής ως τον προθάλαμο στη σύγχρονη μορφή τεχνικών επικοινωνίας Να κατανοήσουν ότι η φιλοσοφία είναι το υπόβαθρο όλων των επιστημών, εφόσον κατά βάση αποτελεί έναν τρόπο ζωής και έναν προσανατολισμό βιωματικό σε κάθε εποχή και σήμερα ακόμη.

Γενικές ικανότητες

Στο εν λόγω μάθημα γίνεται λόγος για τη ζωή, τη δράση, το έργο και τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των φιλοσόφων, αναφέρονται οι περίοδοι της φιλοσοφίας, όπως η πατερική Θεολογία και Φιλοσοφία, η Βυζαντινή φιλοσοφία, η Νεοελληνική φιλοσοφία, καθώς και η Ρωσική φιλοσοφία. Επίσης, υπεισερχόμαστε αναλυτικά σε ορισμένα κεφάλαια της φιλοσοφίας τα οποία δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, αλλά και δεν έχουν γραφεί πολλά γι’ αυτά, όπως για παράδειγμα ο Αριστοτέλης στην αραβική φιλοσοφία, η παρουσία και ο ρόλος της φιλοσοφίας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά το 17ο και 18ο αιώνα, ή ακόμη και η ανάλυση στο έργο των ρώσων φιλοσόφων. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι νεότερες γενιές τη σπουδαιότητα και τη διαχρονική σημασία που έχει η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής και τρόπος του σκέπτεσθαι για τους πολίτες μιας χώρας, όπου μάλιστα η δημοκρατία βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Επίσης, εξετάζονται σχεδόν όλα τα πεδία της Φιλοσοφίας, όπως πολιτική, ρητορική, ηθική, μεταφυσική, λογική, εκπαίδευση, αισθητική, κοσμολογία, ανθρωπολογία κ.ά. Το γεγονός αυτό καθιστά το παρόν μάθημα μια αρκετά εκτενή εισαγωγή στη φιλοσοφία, όπου σε κάθε περίοδο γίνεται λόγος για το ιστορικό γίγνεσθαι της κάθε εποχής το οποίο επηρέασε κατά κάποιο τρόπο και την ανάπτυξη των φιλοσοφικών συστημάτων και απόψεων των φιλοσόφων όλων των εποχών.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο εν λόγω μάθημα γίνεται λόγος για τη ζωή, τη δράση, το έργο και τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των φιλοσόφων, αναφέρονται οι περίοδοι της φιλοσοφίας, όπως η πατερική Θεολογία και Φιλοσοφία, η Βυζαντινή φιλοσοφία, η Νεοελληνική φιλοσοφία, καθώς και η Ρωσική φιλοσοφία. Επίσης, υπεισερχόμαστε αναλυτικά σε ορισμένα κεφάλαια της φιλοσοφίας τα οποία δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, αλλά και δεν έχουν γραφεί πολλά γι’ αυτά, όπως για παράδειγμα ο Αριστοτέλης στην αραβική φιλοσοφία, η παρουσία και ο ρόλος της φιλοσοφίας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά το 17ο και 18ο αιώνα, ή ακόμη και η ανάλυση στο έργο των ρώσων φιλοσόφων. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι νεότερες γενιές τη σπουδαιότητα και τη διαχρονική σημασία που έχει η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής και τρόπος του σκέπτεσθαι για τους πολίτες μιας χώρας, όπου μάλιστα η δημοκρατία βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Επίσης, εξετάζονται σχεδόν όλα τα πεδία της Φιλοσοφίας, όπως πολιτική, ρητορική, ηθική, μεταφυσική, λογική, εκπαίδευση, αισθητική, κοσμολογία, ανθρωπολογία κ.ά. Το γεγονός αυτό καθιστά το παρόν μάθημα μια αρκετά εκτενή εισαγωγή στη φιλοσοφία, όπου σε κάθε περίοδο γίνεται λόγος για το ιστορικό γίγνεσθαι της κάθε εποχής το οποίο επηρέασε κατά κάποιο τρόπο και την ανάπτυξη των φιλοσοφικών συστημάτων και απόψεων των φιλοσόφων όλων των εποχών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ιστορία της Φιλοσοφίας. Από την Αρχαιότητα στο Μεσαίωνα. Τόμος Α’. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2005, 660 σ. Ιστορία της Φιλοσοφίας. Από το τέλος του Μεσαίωνα στον 21ο αιώνα. Τόμος Β’. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2005, 663-1412 σ. Ανδριόπουλος, Δ. Ζ. Αρχαία Ελληνική γνωσιοθεωρία. Συμβολή στη διερεύνηση του προβλήματος αντίληψη και γνώση. 3η έκδ. Αθήνα: Εστία, 1995. Αυγελής, Ν. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. 3η έκδ. Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2001. Γεωργούλης, Κ. Δ. Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Αθήνα : Παπαδήμας, 1975. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθ. Νεοελληνική Φιλοσοφία. Θέματα πολιτικής και ηθικής. Αθήνα : [χ.ό.], 2001.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση