Ιστορία της Φιλοσοφίας

2ο εξάμηνο, Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Τριαντάρη Σωτηρία
Κωδικός Μαθήματος 0305Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Γενικού υποβάθρου με ειδίκευση σε γενικές γνώσεις που αφορούν στη φιλοσοφία
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Στο εν λόγω μάθημα οι φοιτητές γνωρίζουν επαρκώς το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της εισαγωγής στη Φιλοσοφία. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στη σημασία της φιλοσοφίας, τη σχέση της με άλλες επιστήμες και τις περιόδους της με βάσει τα φιλοσοφικά ρεύματα. Επίσης, εξετάζονται θεωρίες και έννοιες της φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την πορεία της φιλοσοφίας με αφετηρία τους Προσωκρατικούς και στη συνέχεια την Αρχαία (Ελληνιστική), Βυζαντινή, τη νεοελληνική και ευρωπαϊκή φιλοσοφία μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές κατανοούν βασικά φιλοσοφικά ζητήματα σε θέματα παιδείας. Επιπλέον, στην ιστορικό – φιλοσοφική αυτή διαδρομή αποκτούν γνώσεις σε ποικίλα πεδία, όπως λογική, ρητορική, ηθική, αισθητική, πολιτική, μεταφυσική κ.ά. Στο τέλος του μαθήματος δίνονται σύντομες εργασίες τις οποίες εκπονούν οι φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν με φιλοσοφικά θέματα και τις παρουσιάζουν στο επόμενο κάθε φορά μάθημα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

  • Να μάθουν και να αναγνωρίσουν βασικά φιλοσοφικά ρεύματα και εκπροσώπους τους.
  • Να κατανοήσουν χρονικά και ιστορικά τη διαμόρφωση του ιδεολογικού πλαισίου από την Αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια.
  • Να κατανοήσουν έννοιες με τις οποίες ενασχολείται η φιλοσοφία, καθώς και να γνωρίσουν γνωστικά πεδία που περικλείονται στον ευρύτερο πλαίσιο της φιλοσοφίας.
  • Να κατανοήσουν τη σχέση της φιλοσοφίας με τις άλλες επιστήμες, όπως ανθρωπολογία, κοινωνιολογία παιδαγωγική, γλωσσολογία κ.ά.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση