Εισαγωγικές Αρχές Γλωσσολογίας – Ελληνική Γλώσσα

1ο εξάμηνο, Ελληνική Γλώσσα

Διδάσκουσα - ων Ντίνας Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 0913Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED275/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το τέλος και την επιτυχή εξέτασή τους στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από θέματα που αφορούν τις γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας, θα κατανοήσουν βασικά προβλήματα της δομής και της χρήσης της ελληνικής γλώσσας και θα μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις σε νέα αντίστοιχα προβλήματα με τα οποία θα έρθουν αντιμέτωποι.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εισάγονται σε βασικές έννοιες της σύγχρονης γλωσσολογίας της ελληνικής γλώσσας. Παρουσιάζονται θέματα φωνητικής, φωνολογίας και μορφολογίας ως αντικείμενα μελέτης των επιμέρους γλωσσολογικών κλάδων και στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή και εξειδίκευσή τους στην νεοελληνική γλώσσα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Μελέτη στη βιβλιοθήκη 26
Αυτοτελής Μελέτη 35
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους και να λάβουν επεξηγήσεις για τον βαθμό τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ελληνόγλωσσα Lyons, J. 1995. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία. Αθήνα: Πατάκης Martinet, A. 1976. Στοιχεία Γενικής Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Mounin, G. 1985. Κλειδιά για τη Γλωσσολογία. Αθήνα: ΜΙΕΤ Robins, R. 1989. Σύντομη ιστορία της γλωσσολογίας. Aθήνα: Nεφέλη. Saussure, F. de. 1979. Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης, Θεοφανοπούλου- Koντού, Δ. 1989. Μετασχηματιστική σύνταξη: από την θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Καρδαμίτσας Λιαπής, B. 1994. Γλώσσα η ελληνική. Θεσσαλονίκη: Βάνιας Μπαμπινιώτης, Γ. 1975. Νεωτέρα Γλωσσολογία. Αθήνα Μπαμπινιώτης, Γ. 1998. Θεωρητική Γλωσσολογία. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γλωσσολογία. Αθήνα Μπαμπινιώτης, Γ. 1985. Γλωσσολογικές Σχολές. Eυρωπαϊκός και Aμερικανικός Δομισμός. Aθήνα Παυλίδου, Θ. 1995. Επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής Φιλιππάκη–Warburton, Eι. 1992. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη ξενόγλωσσα François, F. (dir.), 1980. Linguistique. Paris: P.U.F Halliday, M.A.K. 1990. Spoken and written language. Oxford: Oxford University Press Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Martinet, A. (ed.). 1968. Le langage. Paris: Gallimard II. ΛΕΞΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ελληνόγλωσσα Δημητρίου, Σ. 1983. Λεξικό όρων Γλωσσολογίας. Αθήνα: Καστανιώτης ξενόγλωσσα Ducrot, O. & Todorov, T. 1972. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris: Seuil Hartman, R.R.K. & Stork, F.G. 1973. Dictionary of language and Linguistics. London: Applied Science Publishers Heupel, G. 1975. Taschenworterbuch der Linguistik. München: P. List ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ελληνόγλωσσα Boutet, J. 1984. Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Γρηγόρης Schaff, A. χ.χ. Γλώσσα και γνώση. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος Vygotsky, A. 1988. Σκέψη και γλώσσα. Αθήνα: Γνώση 1 Κωστούλα-Mακράκη, N. 2001. Γλώσσα και κοινωνία. Bασικές έννοιες, Aθήνα: Mεταίχμιο. Μπαμπινιώτης, Γ. 1984. Γλωσσολογία και Λογοτεχνία Aθήνα Μπασλής, I.N. 1986. Κοινωνική - γλωσσική διαφοροποίηση και σχολική επίδοση. Αθήνα: Νέα Παιδεία Μπασλής, Γ. 2000. Κοινωνιογλωσσολογία, Αθήνα: Γρηγόρης. Νάκας, Α. 1995. Oι επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, Aθήνα. Στο Mια πολυεπιστημονική θεώρηση της γλώσσας. Aθήνα: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης - Πατρών. Ντάλτας, Π. 1985. Προφορικός και γραπτός λόγος. Aθήνα: Σεμινάριο ΠEΦ 5 Τομπαΐδης, Δ. 1992. Διδασκαλία Nεοελληνικής Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Bάνιας Φραγκουδάκη, A. 1985. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης Φραγκουδάκη, A. 1987. Γλώσσα και ιδεολογία: κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Οδυσσέας Χαραλαμπάκης, X. 1992. Nεοελληνικός λόγος. Mελέτες για την γλώσσα, τη λογοτεχνία και το ύφος. Aθήνα: Nεφέλη. Χαραλαμπάκης, Χ. 1994. Γλώσσα και εκπαίδευση. Θέματα διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας. Aθήνα: Nεφέλη / Γεννάδειος Σχολή. Χαραλαμπόπουλος, A. & Xατζησαββίδης, Σ. 1997. H διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Kώδικας ξενόγλωσσα Boyer, H. 1991. Elements de Sociolinguistique: langue, communication et sociéta. Paris: Dunod Bernstein, B. 1971. Class, codes and control. London: RKP Fishman, I. 1971. Sociolinguistique. Paris - Bruxelles: Nathan - Labor

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση