Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

3ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος 0720Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED120/

Περιεχόμενο

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος γίνεται η θεωρητική θεμελίωση και η οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου της Παιδαγωγικής Επιστήμης και αναλύονται οι βασικοί παιδαγωγικοί όροι, στο πλαίσιο των αρχών του κοινωνικού δομισμού. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται επιμέρους θέματα όπως, τα δομικά γνωρίσματα και οι βασικές προϋποθέσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας, οι σκοποί και τα μέσα αγωγής και μάθησης και επίσης οι παιδαγωγικές ομάδες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος εξετάζονται οι μέθοδοι έρευνας και τα μεθοδολογικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αναμένεται, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αναπτύξουν ικανότητες συνδόμησης ενός διαρκώς αναθεωρούμενου θεωρητικού πλαισίου, στο οποίο να μπορούν να εντάσσουν και να αναλύουν τα φαινόμενα της σύνθετης και πολυδιάστατης καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης, διαμορφώνοντας μια στάση κριτικού αναστοχασμού.

© 2016 nured.uowm.gr