Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

3ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος 0720Ε
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αναμένεται, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να συν-δομήσουν ένα διαρκώς αναθεωρούμενο θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο να μπορούν να εντάσσουν και να αναλύουν τα φαινόμενα της σύνθετης και πολυδιάστατης καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης, διαμορφώνοντας μια στάση κριτικού αναστοχασμού

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος: Στο πρώτο μέρος του μαθήματος γίνεται η θεωρητική θεμελίωση και η οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου της Παιδαγωγικής και αναλύονται οι βασικοί παιδαγωγικοί όροι, στο πλαίσιο των αρχών του κοινωνικού δομισμού. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται επιμέρους θέματα όπως, τα δομικά γνωρίσματα και οι βασικές προϋποθέσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας, οι σκοποί και τα μέσα αγωγής και μάθησης και επίσης οι παιδαγωγικές ομάδες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος εξετάζονται οι μέθοδοι έρευνας και τα μεθοδολογικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ματσαγγούρας, Η. (2009) Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής, Gutenberg. Ξωχέλλης, Π. (2004) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. Κυριακίδη. Πυργιωτάκης, Ι. (2000) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Ελληνικά Γράμματα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Παιδαγωγική Επιθεώρηση Επιστήμες Αγωγής

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση