Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

4ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0402Υ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο στο πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας με έμφαση στη συμπεριφορική και γνωστική, πειραματική κοινωνική ψυχολογία

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Ερευνητική ηθική

Περιεχόμενο μαθήματος

όπως 2011-2012

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Όσες απαιτούνται για 10ECTS
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
3. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
παρουσιαζω τα κριτηρια στο μαθημα

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010) Κοινωνική ψυχολογία. Μετφρ. Α. Αρβανίτης & Ε. Βασιλικός. Αθήνα: Gutenberg. Κοκκινάκη, Φ. (2005) Κοινωνική ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

British Journal of Social Psychology European Journal of Social Psychology Journal of Experimental Social Psychology Journal of Personality & Social Psychology Journal of Social Psychology Personality & Social Psychology Bulletin Personality & Social Psychology Review Social & Personality Psychology Compass Social Psychology Quarterly

© 2016 nured.uowm.gr