Η Ολιστικότητα στην Εκπαίδευση, Θεωρία και Πράξη

3ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Κωτσαλίδου Ευδοξία
Κωδικός Μαθήματος 0724Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΟΧΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα γνωρίσουν και κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης, θα αναλύσουν τα επιμέρους πεδία (μαθησιακές περιοχές) του προγράμματος σπουδών, θα αντιληφθούν και θα κατανοήσουν τη διαθεματική σύνδεση όλων των διαφορετικών πεδίων, θα δημιουργήσουν ποικίλο παιδαγωγικό υλικό, θα αντιληφθούν την άρρηκτη και στενή σχέση που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της θεωρίας και της πράξης και θα πραγματοποιήσουν μικροδιδασκαλίες.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Tο περιεχόμενο του μαθήματος αφορά: α. στην ανάλυση και κατανόηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), β. στις δόκιμες μεθόδους διδασκαλίας, γ. στο παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό, δ. στα υλικά και μέσα δημιουργίας, ε. στις θεμελιώδεις έννοιες, τους σκοπούς και στόχους που διατρέχουν μια διαθεματική εκπαιδευτική δράση. Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασία σε ομάδες, βιωματικά εργαστήρια, μικροδιδασκαλίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
1. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2. ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
ΟΙ ΤΠΕ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ECLASS
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΜΕΣΩ F.B. KAI ECLASS
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Σύνολο Μαθήματος 136 ΩΡΕΣ
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΗΡΟΥΜΕ.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, 2003. Cube, F. (1984). Επιστήμη της Αγωγής, μτφ. Κ. Χρυσαφίδης, Αθήνα: Καστανιώτης. Κιτσαράς, Δ. Γ. (1998). Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής, Γλυφάδα: Κιτσαράς Γ. Κωτσαλίδου, Δ. (2011). Διαθεματικές Προτάσεις Εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, Αθήνα: Καστανιώτης. Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, Αθήνα: Γρηγόρης. Μιχαλοπούλου, Κ. (2009). Ο προφορικός λόγος στην προσχολική εκπαίδευση, Αθήνα: Επίκεντρο. Χρυσαφίδης, Κ. (2009). Διαθεματική Προσέγγιση της γνώσης, Αθήνα: Δίπτυχο.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση