Η Μελέτη του Πολιτισμού στην Κοινωνική Ψυχολογία

7ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0407Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED261/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα αποχτήσουν θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο σε κοινωνικοψυχολογικές παραδόσεις έρευνας με επικέντρωση στον πολιτισμό.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Ερευνητική ηθική

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τις κυριότερες ερευνητικές παραδόσεις της κοινωνικο-ψυχολογικής μελέτης του πολιτισμού και τους τρόπους με τους οποίους αυτές σχετίζονται με ερευνητικές παραδόσεις στις άλλες κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα στην πολιτισμική/κοινωνική ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία του πολιτισμού. Επικεντρώνεται σε θέματα όπως: το δίλημμα οικουμενικότητα-ιδιαιτερότητα στην κατανόηση του πολιτισμού, τις μεθόδους έρευνας, τα κυριότερα επιμέρους ερευνητικά πεδία (αντίληψη του εαυτού, καθημερινή γνώση, κοινωνική συμπεριφορά, διαπολιτισμική επικοινωνία-αλληλεπίδραση-επαφή, διαπροσωπικές σχέσεις, διομαδικές σχέσεις), τη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό, το ρατσισμό και τον εθνικισμό, την πολιτισμική ταυτότητα και τη μετανάστευση. Τέλος, επιχειρεί να συνδέσει την κοινωνικο-ψυχολογική γνώση που παράγεται σε σχέση με τις ποικίλες όψεις του πολιτισμού με παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, όπως στην εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών και μειονοτήτων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής εργασίας 40
Γραπτές εξετάσεις 21
Σύνολο Μαθήματος 100 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
παρουσιάζω τα κριτηρια αξιολογησης στο μαθημα

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Shiraev, E.B. & Levy, D.A. (2018) Διαπολιτισμική ψυχολογία: Κριτική σκέψη και εφαρμογές. Μετφρ. Μ. Ασπιώτη. Αθήνα: Πεδίο. Smith, P. (2006) Πολιτισμική θεωρία: Μια εισαγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Segall, M.H., Dasen, P.R., Berry, J.W. & Poortinga, Y.H. (1990/1993) Διαπολιτιστική ψυχολογία: Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε παγκόσμιο οικολογικό πολιτιστικό πλαίσιο. Μετφρ. Μ. Τερζίδου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Χρυσοχόου, Ξ. (2005) Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: Κοινωνικοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής ταυτότητας. Μετφρ. Φ. Λέκκα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Cultural Dynamics Culture & Psychology Journal of Cross-Cultural Psychology Race Ethnicity & Education Theory Culture & Society

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση