Η Μελέτη του Πολιτισμού στην Κοινωνική Ψυχολογία

7ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0407Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα αποχτήσουν θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο σε κοινωνικοψυχολογικές παραδόσεις έρευνας με επικέντρωση στον πολιτισμό.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Ερευνητική ηθική

Περιεχόμενο μαθήματος

όπως 2011-2012

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Όσες απαιτούνται για 10ECTS
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
παρουσιάζω τα κριτηρια αξιολογησης στο μαθημα

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Smith, P. (2006) Πολιτισμική θεωρία: Μια εισαγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Segall, M.H., Dasen, P.R., Berry, J.W. & Poortinga, Y.H. (1990/1993) Διαπολιτιστική ψυχολογία: Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε παγκόσμιο οικολογικό πολιτιστικό πλαίσιο. Μετφρ. Μ. Τερζίδου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Χρυσοχόου, Ξ. (2005) Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: Κοινωνικοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής ταυτότητας. Μετφρ. Φ. Λέκκα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Cultural Dynamics Culture & Psychology Journal of Cross-Cultural Psychology Race Ethnicity & Education Theory Culture & Society

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση