Γνωστική Ψυχολογία

3ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Στεφάνου Γεωργία
Κωδικός Μαθήματος 0401Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΉ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ (Αγγλική γλώσσα)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η εισαγωγή των φοιτητών / τριών στις διαδικασίες απόκτησης, σχηματισμού, επεξεργασίας, αξιολόγησης και χρήσης της γνώσης, με έμφαση τα τα νήπια, και στο ρόλο του σχολικού πλαισίου σε αυτές τις διαδικασίες. Απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης της βιβλιογραφίας, σύνθεσης των πληροφοριών και εφαρμογή της γνώσης για το περιεχόμενο του μαθήματος στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Ικανότητα προσδιορισμού των διαδικασιών της γνώσης από τα νήπια, και του ππως το πλαίσιο του σχολείου διευκολύνει και ενισχύει αυτές τις γνωστικές λειτουργίες.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ιστορική αναδρομή. Μέθοδοι μελέτης της γνωστικής Ψυχολογίας (ενδοσκόπηση, πειραματική μέθοδοι, ψυχοφυσιολογικές μέθοδοι, λεκτικές αναφορές). Αναπαράσταση και οργάνωση των γνώσεων. Γνωστικές λειτουργίες των διαδικασιών πρόσληψης, επεξεργασίας, συγκράτησης και ανάσυρσης των πληροφοριών. Βιολογικές βάσεις των γνωστικών λειτουργιών. Αντίληψη. Προσοχή. Μνήμη, Λήθη. Γνωστική ανάπτυξη του νηπίου. Μεταγνώση. Αυτό-ρύθμιση. Διδακτικές μέθοδοι: Διάλεξη και ενεργητικές μέθοδοι, κυρίως ερωτήσεις – απαντήσεις και συζήτηση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διάλεξη και ενεργητικές μέθοδοι, κυρίως ερωτήσεις – απαντήσεις και συζήτηση. Συναισθηματικός δεσμός
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
ΝΑΙ, ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ Ως ΒΟΗΘΗΜΑ - ΣΥΝΟΨΗ
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
ΝΑΙ, ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
ΝΑΙ, ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
ΟΧΙ
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη
Διαδραστική διδασκαλία
Ομαδική εργασία: Συγγραφή και Προφορική παρουσίαση.
Ανάλυση περιπτώσεων σε μικρές ομάδες
Αυτόνομη ατομική μελέτη
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
(α) ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, (β) Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩς ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙς ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

ATKINSON, R. L., ATKIN.SON, R. L., SMITH, E. E., BEM, D. J., & NOLEN-HOEKSEMA, S.(2003). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ HILGARD, TOMOΣ Α΄ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μ. ΣΟΛΜΑΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ., ΒΟΡΡΙΑ, Μ. ΝΤΑΒΟΥ, Ζ., ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ). ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΖΗΣΗ. Calota, D. A., & Marsh, E. J. (2005). Cognitive psychology. New York: Psychology press. COLE, M. & COLE, S.R. (2002). Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΟΚΕΤΟΣ, ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α. (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μ. ΣΟΛΜΑΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΖ, Π. ΒΟΡΡΙΑ). ΑΘΗΝΑ: ΤΥΠΩΘΗΤΩ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ COLE, M. & COLE, S.R. (2002). Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΤΟΜΟΣ Β (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μ. ΣΟΛΜΑΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΥ) ΑΘΗΝΑ: ΤΥΠΩΘΗΤΩ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ. Hayes. N. (1998). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Τόμ. 1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2005). Cognitive psychology: A students’ handbook. London: Psychology press. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική ψυχολογία: Από την αναπαράσταση της γνώσης στο θυμικό και στη δράση. Αθήνα: Πεδίο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Ψυχολογία, Cognitive Pychology, Educational Psychology, Developmental Psychology

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση