Φιλοσοφία της Παιδείας

2ο εξάμηνο, Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Κωδικός Μαθήματος 0302Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 105 ώρες
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.................................

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται κυρίως λόγος για τις κατευθύνσεις του φιλοσοφικού στοχασμού και τις σχέσεις τους με την εκπαίδευση. Ερμηνεύονται βασικές έννοιες, όπως: παιδεία-εκπαίδευση-αγωγή-κοινωνικοποίηση-ηθική-δογματισμός. Τονίζεται η σχέση και η σημασία που έχει η φιλοσοφική θεώρηση των εκάστοτε σπουδαίων εκπροσώπων σε θέματα παιδείας και αναφέρονται οι βασικοί φιλόσοφοι και οι απόψεις που διατυπώνουν σε κάθε εποχή από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην Αρχαία και Βυζαντινή εποχή, που αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για την επίδραση, διατύπωση και αναθεώρηση εκπαιδευτικών θέσεων από φιλοσόφους της νεοελληνικής και νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ζητήματα που αφορούν την ανθρωπιστική παιδεία, την πολιτική φιλοσοφία της παιδείας, καθώς και ζητήματα πρακτικής φιλοσοφίας της εκπαίδευσης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση