Φιλοσοφία της Παιδείας

2ο εξάμηνο, Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Τριαντάρη Σωτηρία
Κωδικός Μαθήματος 0302Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 105 ώρες
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Βασικές θεωρίες πάνω στη φιλοσοφία της Εκπαίδευσης του 6ου εξαμήνου
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.................................

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Κατανοούν τη σχέση της φιλοσοφίας με την εκπαίδευση. 2. Μαθαίνουν και να γνωρίζουν βασικές έννοιες που αφορούν στο ειδικό πεδίο της φιλοσοφίας της παιδείας. 3. Κατανοούν τις βασικές εκπαιδευτικές απόψεις από την Αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια και συνειδητοποιούν τις επιδράσεις στο βασικό κορμό της εκπαίδευσης σήμερα. 4. Κάνουν συγκρίσεις με βάση σημαντικούς φιλοσοφικούς σταθμούς της εκπαίδευσης ανάμεσα στην Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τα Νεοελληνικά χρόνια και σήμερα. 5. Κατανοούν το ιδεολογικό και ιστορικό πλαίσιο της κάθε εποχής στην οποία αναπτύχθηκαν οι απόψεις και οι θεωρίες για την εκπαίδευση.

Γενικές ικανότητες

1. Αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο στο πεδίο της φιλοσοφίας της παιδείας 2.Έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 3. Είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται κυρίως λόγος για τις κατευθύνσεις του φιλοσοφικού στοχασμού και τις σχέσεις τους με την εκπαίδευση. Ερμηνεύονται βασικές έννοιες, όπως: παιδεία-εκπαίδευση-αγωγή-κοινωνικοποίηση-ηθική-δογματισμός. Τονίζεται η σχέση και η σημασία που έχει η φιλοσοφική θεώρηση των εκάστοτε σπουδαίων εκπροσώπων σε θέματα παιδείας και αναφέρονται οι βασικοί φιλόσοφοι και οι απόψεις που διατυπώνουν σε κάθε εποχή από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην Αρχαία και Βυζαντινή εποχή, που αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για την επίδραση, διατύπωση και αναθεώρηση εκπαιδευτικών θέσεων από φιλοσόφους της νεοελληνικής και νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ζητήματα που αφορούν την ανθρωπιστική παιδεία, την πολιτική φιλοσοφία της παιδείας, καθώς και ζητήματα πρακτικής φιλοσοφίας της εκπαίδευσης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Οι διδασκαλίες γίνονται με power point
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχουν εργαστήρια
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι. Πάντα.Μέσω Email.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις/ συγγραφή εργασίας
Αυτοτελή μελέτη
Σύνολο Μαθήματος (28.8 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω εξετάσεων και γραπτών ασκήσεων επί των οποίων γίνονται σχόλια και παρατηρήσσεις

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βώρος, Φ.Κ. (1997) Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Έκδοση του «Εκπαιδευτικού Συνδέσμου». Τριαντάρη-Μαρά, Σ. (2003) Η συμβολή των λογίων της Τραπεζούντας στην εκπαίδευση των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Στοιχεία πολιτικής, ηθικής και λογικής φιλοσοφίας στα έργα του Γεώργιου Τραπεζούντιου Χρυσόγονου. Θεσσαλονίκη : Αντ. Σταμούλης Κέντρο Ποντιακών Μελετών.

© 2016 nured.uowm.gr