Φιλοσοφία της Παιδείας

2ο εξάμηνο, Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Τριαντάρη Σωτηρία
Κωδικός Μαθήματος 0302Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υπόβαθρου με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται κυρίως λόγος για τις κατευθύνσεις του φιλοσοφικού στοχασμού και τις σχέσεις τους με την εκπαίδευση. Ερμηνεύονται βασικές έννοιες, όπως: παιδεία – εκπαίδευση – αγωγή – κοινωνικοποίηση – ηθική – δογματισμός. Τονίζεται η σχέση και η σημασία που έχει η φιλοσοφική θεώρηση των εκάστοτε σπουδαίων εκπροσώπων σε θέματα παιδείας και αναφέρονται οι βασικοί φιλόσοφοι και οι απόψεις που διατυπώνουν σε κάθε εποχή από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην Αρχαία και Βυζαντινή εποχή, που αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για την επίδραση, διατύπωση και αναθεώρηση εκπαιδευτικών θέσεων από φιλοσόφους της νεοελληνικής και νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ζητήματα που αφορούν την ανθρωπιστική παιδεία, την πολιτική φιλοσοφία της παιδείας, καθώς και ζητήματα πρακτικής φιλοσοφίας της εκπαίδευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

  1. Να κατανοήσουν τη σχέση της φιλοσοφίας με την εκπαίδευση.
  2. Να μάθουν και να γνωρίσουν βασικές έννοιες που αφορούν στο ειδικό πεδίο της φιλοσοφίας της παιδείας.
  3. Να κατανοήσουν τις βασικές εκπαιδευτικές απόψεις από την Αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια και να συνειδητοποιήσουν τις επιδράσεις στο βασικό κορμό της εκπαίδευσης σήμερα.
  4. Να κάνουν συγκρίσεις με βάση σημαντικούς φιλοσοφικούς σταθμούς της εκπαίδευσης ανάμεσα στην Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τα Νεοελληνικά χρόνια και σήμερα.
  5. Να κατανοήσουν το ιδεολογικό και ιστορικό πλαίσιο της κάθε εποχής στην οποία αναπτύχθηκαν οι απόψεις και οι θεωρίες για την εκπαίδευση.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση