Εργαστηριακές Δραστηριότητες για τη Διδασκαλία Bιολογικών Εννοιών

7ο εξάμηνο, 8ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1606Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 (4ECTS)
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED103/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: • Εξοικειωθούν με την εργαστηριακή εργασία • Εξοικειωθούν με τις μεθόδους παρατήρησης στο κυτταρικό επίπεδο. • Εξοικειωθούν με τις διδακτικές μεθόδους καλλιέργειας της επιστημονικής δεξιότητας της παρατήρησης σε μικρά παιδιά • Οικειοποιηθούν τις βασικές γνώσεις για τον πλούτο και την κατάσταση της βιοποικιλότητας παγκοσμίως. • Να προσεγγίζουν κριτικά την συζήτηση που διεξάγεται παγκοσμίως για την χρήση των Βιολογικών Τεχνολογιών

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Στοιχεία μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης, η βιοποικιλότητα του πλανήτη και η οργάνωση της και η σημασία της, οι βασικές βιολογικές τεχνολογίες και ζητήματα βιοηθικής, η θεωρία της εξέλιξης, ως ερμηνευτικό πλαίσιο των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της βιόσφαιρας. Συγκεκριμένα: • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης Ι • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙ (Εφαρμογή σε φυτικά κύτταρα) • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙ (Εφαρμογή σε ζωικά κύτταρα) • Οι βασικές εργαστηριακές βιολογικές τεχνικές παρατήρησης ΙΙΙ (Μικρόβια) • Η τεχνολογικά υποβοηθούμενη παρατήρηση στην εκπαίδευση • Στοιχεία μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, • η θεωρία της εξέλιξης, ως ερμηνευτικό πλαίσιο των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της βιόσφαιρας • Η βιοποικιλότητα του πλανήτη και η οργάνωση της και η σημασία της, • Οι βασικές βιολογικές τεχνολογίες και σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής,.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Motic για την υποστήριξη ομαδικής μικροσκοπικής παρουσίασης Χρήση λογισμικού παρουσίασης Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται καθώς επίσης και παραδίδουν εργασίες μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΔΜ
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακές ασκήσεις 25
Μικρές ενδιάμεσες ατομικές εργασίες σε θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο και την μεθοδολογία του μαθήματος 10
Παρουσίαση τελικών εργασιών - Ανατροφοδότηση 25
Ατομική μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η κατανομή των μονάδων αξιολόγησης αναγράφονται με σαφήνεια στο θέμα και στις οδηγίες των εργασιών που δίδονται έντυπες και αναρτούνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Η μέγιστη βαθμολογική αξία της προόδου και η τελική επίδοση των φοιτητών ανακοινώνεται. Οι αξιολογημένες εργασίες είναι στη διάθεση των φοιτητών/τριών για ενημέρωσή τους Ανατροφοδότηση από την ιστοσελίδα του μαθήματος (eclass) με σχόλια για τα κυριότερα ζητήματα που εντοπισθηκαν κατά την αξιολόγηση των γραπτών.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ζόγκζα, Β. (2007) Η βιολογική γνώση στη παιδική ηλικία. Αθήνα: Μεταίχμιο. Αθανασίου Κ. (2009) Η Βιολογία και η διδασκαλία της. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη Mayr, E. (2002) Αυτή είναι η Βιολογία. Αθήνα: Κάτοπτρο Starr, C., Evers, C., Starr, L. (2014). Βιολογία. Αθήνα: Utopia Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου, Π. (Επιμ) (2014). Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις. Αθήνα: Δαρδανός

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Biological Education American Biology Teacher

© 2016 nured.uowm.gr