Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι και οι Αναπαραστάσεις τους

1ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Κωδικός Μαθήματος 1601Υ

Περιεχόμενο

Υποχρεωτικό μάθημα, εισαγωγικό και βασικής κατάρτισης Περιεχόμενο μαθήματος: Εισάγονται βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών και χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη, περιγραφή και ερμηνεία απλών φυσικών φαινομένων. Παράλληλα συζητούνται οι σημαντικότερες εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών και νηπίων γι’ αυτές τις έννοιες και τα φαινόμενα, καθώς και διδακτικές προτάσεις για την αλλαγή τους. Οι περιοχές από τις οποίες αντλούνται έννοιες και φαινόμενα είναι: Δομή της ύλης (Φυσικές καταστάσεις και αλλαγές τους, Ατομικό μοντέλο – άτομα – μόρια, Πίεση υγρών και αερίων, Άνωση και Πλεύση – Βύθιση). Θερμότητα, θερμοκρασία και θερμικά φαινόμενα. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ο Εισαγωγή: Γιατί ΦΕ στο Νηπιαγωγείο – Νηπιαγωγούς / Περιγραφή του μαθήματος και των απαιτήσεων 2ο Οι ι.μ. και τα χαρακτηριστικά τους 3ο Ανάδειξη των ι.μ., Μεθοδολογία, Workshop 4o Οι Φυσικές καταστάσεις της ύλης και οι αλλαγές τους 5o Οι ι.μ. για τις Φ.Κ.Υ., και τις αλλαγές τους, 6o Ατομικό μοντέλο, άτομα, μόρια, δομή ατόμου 7o Οι ι.μ. για την ατομική δομή της ύλης 8o Άνωση, Πλεύση / Βύθιση, Πίεση 9o Οι ι.μ. για Άνωση, Πλεύση / Βύθιση, Πίεση 10o Θερμότητα και θερμοκρασία, Διαστολές, Διάδοση θερμότητας 11o Οι ι.μ. για θερμότητα και θερμικά φαινόμενα 12o Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ι.μ. 13ο Ανασκόπηση – Συζήτηση θεμάτων εξετάσεων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές /τρεις α) Να γνωρίζουν βασικές έννοιες Φυσικών Επιστημών και τις αντίστοιχες Εναλλακτικές ιδέες μικρών μαθητών: Ατομικό μοντέλο, άτομα, μόρια, δομή ατόμου, Μίγματα και Χημ. Ενώσεις, Φυσικές καταστάσεις ύλης, Άνωση, Πυκνότητα, Θερμότητα και Θερμοκρασία, Ήχος παραγωγή και διάδοση του, Ενέργεια και μορφές της. β)να μπορούν να χρησιμοποιούν τις παραπάνω έννοιες των φυσικών επιστήμων για να προβλέπουν και να ερμηνεύουν απλά φυσικά φαινόμενα. Π.χ. Πως και γιατί εάν υγρό γίνεται αέριο, ποτέ πλέει – βυθίζεται εάν σώμα, πως διαδίδεται η θερμότητα και ο ήχος. γ) Να είναι ικανοί να οργανώνουν απλές δραστηριότητες – πειράματα για την δημιουργική απασχόληση των νήπιων, την αντιμετώπιση εναλλακτικών ιδεών των νήπιων Π.χ. τη μη αναγνώριση της ταυτότητας των σωμάτων όταν αλλάζουν φυσική κατάσταση η απόψεις όπως τα βαριά σώματα βυθίζονται. δ) Να μπορούν να αξιολογούν το βαθμό επιτυχίας των δραστηριοτήτων που οργανώνουν και των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν τα νήπια.

© 2016 nured.uowm.gr