Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι και οι Αναπαραστάσεις τους

1ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Σοφιανίδης Άγγελος
Κωδικός Μαθήματος 1601Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED158/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές /τριες α) Να γνωρίζουν βασικές έννοιες Φυσικών Επιστημών και τις αντίστοιχες Εναλλακτικές ιδέες μικρών μαθητών:Ατομικό μοντέλο, άτομα, μόρια, δομή ατόμου, Μίγματα και Χημ. Ενώσεις, Φυσικές καταστάσεις ύλης, Άνωση, Πυκνότητα, Θερμότητα και Θερμοκρασία, Ήχος παραγωγή και διάδοσή του, Ενέργεια και μορφές της. β)να μπορούν να χρησιμοποιούν τις παραπάνω έννοιες των φυσικών επιστημών για να προβλέπουν και να ερμηνεύουν απλά φυσικά φαινόμενα. Π.χ. Πώς και γιατί ένα υγρό γίνεται αέριο, πότε πλέει – βυθίζεται ένα σώμα, πως διαδίδεται η θερμότητα και ο ήχος. γ) Να είναι ικανοί να οργανώνουν απλές απλές δραστηριότητες – πειράματα για την δημιουργική απασχόληση των νηπίων, την αντιμετώπιση εναλλακτικών ιδεών των νηπίων Π.χ. τη μη αναγνώριση της ταυτότητας των σωμάτων όταν αλλάζουν φυσική κατάσταση ή απόψεις όπως τα βαριά σώματα βυθίζονται. δ) Να μπορούν να αξιολογούν το βαθμό επιτυχίας των δραστηριοτήτων που οργανώνουν και των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν τα νήπια.

Γενικές ικανότητες

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών - Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία - Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον - Σχεδιασμός και διαχείριση έργων -Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Υποχρεωτικό μάθημα, εισαγωγικό και βασικής κατάρτισης Περιεχόμενο μαθήματος: Εισάγονται βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών και χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη, περιγραφή και ερμηνεία απλών φυσικών φαινομένων. Παράλληλα συζητούνται οι σημαντικότερες εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών και νηπίων γι’ αυτές τις έννοιες και τα φαινόμενα, καθώς και διδακτικές προτάσεις για την αλλαγή τους. Οι περιοχές από τις οποίες αντλούνται έννοιες και φαινόμενα είναι: Δομή της ύλης (Φυσικές καταστάσεις και αλλαγές τους, Ατομικό μοντέλο – άτομα – μόρια, Πίεση υγρών και αερίων, Άνωση και Πλεύση - Βύθιση). Θερμότητα, θερμοκρασία και θερμικά φαινόμενα. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ο Εισαγωγή: Γιατί ΦΕ στο Νηπιαγωγείο – Νηπιαγωγούς / Περιγραφή του μαθήματος και των απαιτήσεων 2ο Οι ι.μ. και τα χαρακτηριστικά τους 3ο Ανάδειξη των ι.μ., Μεθοδολογία, Workshop 4o Οι Φυσικές καταστάσεις της ύλης και οι αλλαγές τους 5o Οι ι.μ. για τις Φ.Κ.Υ., και τις αλλαγές τους, 6o Ατομικό μοντέλο, άτομα, μόρια, δομή ατόμου 7o Οι ι.μ. για την ατομική δομή της ύλης 8o Άνωση, Πλεύση / Βύθιση, Πίεση 9o Οι ι.μ. για Άνωση, Πλεύση / Βύθιση, Πίεση 10o Θερμότητα και θερμοκρασία, Διαστολές, Διάδοση θερμότητας 11o Οι ι.μ. για θερμότητα και θερμικά φαινόμενα 12o Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ι.μ. 13ο Ανασκόπηση - Συζήτηση θεμάτων εξετάσεων

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Μετωπική διδασκαλία, εργασία σε ομάδες
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Σε κάθε μάθημα υπάρχει power point που διατίθεται ελεύθερα στο e-class. Υποστηρικτικά χρησιμοποιούνται τα λογισμικά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, με δυο τρόπους: α) αν διατίθεται το εργαστήριο πληροφορικής οι φοιτήτριες υλοποιούν τα λογισμικά ανά δυο με βάση δομημένο φύλλο εργασίας β) Σε αντίθετη περίπτωση το λογισμικό προβάλεται σε οθόνη
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όπως ανέφερα στα ΙΙΙ.1 και ΙΙΙ2.1
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Το μάθημα δεν έχει εργαστηριακό μέρος
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Υποβάλλουν μικρές εργασίες μέσω e-class (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Πλην της δια ζώσης επικοινωνίας οι φοιτήτριες επικοινωνούν μαζί μου με e-mail, e-class και μέσω του φοιτητικού συλλόγου με facebook.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις - ομαδική εργασία 40 ώρες
Ατομική έρευνα και μελέτη (ανεύρεση βιβλιογραφίας 10 ώρες
έρευνα στο Διαδίκτυο): 10 ώρες
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10 ώρες
Προετοιμασία για τις ατομικές και ομαδικές ασκήσεις 20 ώρες
Εργασία πεδίου – Σύνθεση τελικής εργασίας 40 ώρες
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 20
Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Κάθε φοιτητής /τρια μπορεί να δει το γραπτό του/της και να τους εξηγηθεί η τελική κρίση.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood-Robinson, V. (1998) Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω. Hewitt, P. (2004) Οι έννοιες της φυσικής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Καριώτογλου, Π. (2006) Γνώση παιδαγωγικού περιεχομένου φυσικών επιστημών: Τρεις μελέτες περίπτωσης. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. Κωνσταντίνου, Κ.Π., Φερωνύμου, Γ., Κυριακίδου, Ε & Νικολάου, Χ. (2002) Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο: Βοήθημα για τη νηπιαγωγό. Λευκωσία: Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Ραβάνης, Κ. (1999) Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα Τυπωθήτω–Δαρδανός. Ραβάνης, Κ. (2003) Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Θέματα Φυσικών επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση:http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete International Journal of Science Education: http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/current#.VGucfvmsXl8

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση