Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Στοιχεία Εξελικτικής Ψυχολογίας

4ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Στεφάνου Γεωργία
Κωδικός Μαθήματος 0404Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Μέρος Α: Ορισμός, αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Νοημοσύνη. Νοημοσύνη και δημιουργικότητα. Νοημοσύνη και γνωστική ανάπτυξη. Θεωρίες μάθησης. Η σχολική τάξη ως σύστημα: Σχέσεις, ρόλοι, συναισθήματα και συμπεριφορά. Η σημασία του σχολείου στην έννοια του εαυτού του νηπίου. Μέρος Β: Ορισμός, αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας της εξελικτικής ψυχολογίας. Κλασικές και σύγχρονες θεωρίες της ανάπτυξης του ατόμου. Κληρονομικότητα και Περιβάλλον. Αντιληπτικο-κινητική ανάπτυξη. Γνωστική ανάπτυξη. Η σκέψη στη νηπιακή ηλικία. Αναφορές στην κοινωνική ανάπτυξη. Η σημασία του σχολείου στην ανάπτυξη του νηπίου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να κατανοήσουν βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της ανάπτυξης του ατόμου με έμφαση στη νηπιακή ηλικία. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ακόμη αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης της βιβλιογραφίας, σύνθεσης των πληροφοριών και εφαρμογή της γνώσης στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Προσδοκάται ο τι οι φοιτήτριες και φοιτητές είναι ικανοί να αξιοποιήσουν σύνθετα και κριτικά την αντίστοιχη με το θέμα βιβλιογραφία και να αναπτύξουν δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη του νήπιου.

© 2016 nured.uowm.gr