Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Στοιχεία Εξελικτικής Ψυχολογίας

4ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Στεφάνου Γεωργία
Κωδικός Μαθήματος 0404Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι (Αγγλική γλώσσα)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να κατανοήσουν βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της ανάπτυξης του ατόμου με έμφαση στη νηπιακή ηλικία. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ακόμη αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης της βιβλιογραφίας, σύνθεσης των πληροφοριών και εφαρμογή της γνώσης στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Προσδοκάται ότι οι φοιτήτριες και φοιτητές είναι ικανοί να αξιοποιήσουν συνθετιά και κριτικά την αντίστοιχη με το θέμα βιβλιογραφία κλαι να αναπτύξουν δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη του νηπίου.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Μέρος Α: Ορισμός, αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Νοημοσύνη. Νοημοσύνη και δημιουργικότητα. Νοημοσύνη και γνωστική ανάπτυξη. Θεωρίες μάθησης. Η σχολική τάξη ως σύστημα: Σχέσεις, ρόλοι, συναισθήματα και συμπεριφορά. Η σημασία του σχολείου στην έννοια του εαυτού του νηπίου. Μέρος Β: Ορισμός, αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας της εξελικτικής ψυχολογίας. Κλασικές και σύγχρονες θεωρίες της ανάπτυξης του ατόμου. Κληρονομικότητα και Περιβάλλον. Αντιληπτικο-κινητική ανάπτυξη. Γνωστική ανάπτυξη. Η σκέψη στη νηπιακή ηλικία. Αναφορές στην κοινωνική ανάπτυξη. Η σημασία του σχολείου στην ανάπτυξη του νηπίου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο, εργασία σε ομάδες, ανάλυση περίπτωσης, συζήτηση, ερώτηση - απάντηση, διάλεξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
ΝΑΙ, ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ Ως ΒΟΗΘΗΜΑ - ΣΥΝΟΨΗ
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
ΝΑΙ, ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
ΝΑΙ, ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
ΟΧΙ
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Συγγραφή ατομικής εργασίας 20
Ανάλυση περιπτώσεων και συζήτηση σε ομάδες 15
Ομαδική γραπτή εργασία και παρουσίαση 30
Αυτοτελής μελέτη 25
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 10
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
(α) ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, (β) Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩς ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙς ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Elliott, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., &Travers J. F. (Μετάφραση: Μ. Σολμάν, Φ.Καλύβα, Επιμέλεια: Α. Λεονταρή, Ε. Συγκολλίτου) (2008). Eκπαιδευτική Ψυχολογία:Αποτελεσματική Διδασκαλία, Αποτελεσματική Μάθηση. Αθήνα: Gutenberg. Cole, M. & Cole, S. R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών. Η αρχή της ζωής: Εγκυμοσύνη, τοκετός, βρεφική ηλικία. Τόμ. 1. 2η έκδ. Αθήνα: Δαρδανός. Cole, M. & Cole, S. R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Τόμ. 2. 2η έκδ. Αθήνα: Δαρδανός. McCartney, K. & Phillips, D. (2005). Handbook of early childhood development. Oxford: Blackwell. Siegler, R., S. (1998). Children’s thinking. N.Y: Prentice- Hall, Inc. (2005). Πώς σκέφτονται τα παιδιά (Μετάφραση: Ζ. Κουλεντιανού, Επιμέλεια: Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Ψυχολογία, Educational Psychology, Developmental Psychology

© 2016 nured.uowm.gr