Εκπαιδευτική Πολιτική

1ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Καλεράντε Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος 0518Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 110
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Διασαφηνίζονται όροι, έννοιες και συστήματα προκειμένου να προσδιορισθεί η εκπαιδευτική πολιτική, όπως διαμορφώνεται στη σχέση της με το κράτος, την οικονομία και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναλύεται το ιδεολογικό υπόστρωμα των μεταρρυθμίσεων σε συνάφεια με ευρύτερες διεθνείς πολιτικές για την κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογίας, την παγκοσμιοποίηση των αγορών, την αειφόρο ανάπτυξη και τη δια βίου εκπαίδευση. Επιδιώκεται η κατανόηση του μηχανισμού διαμόρφωσης, οργάνωσης και σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω της συσχέτιση της με πτυχές της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας. Αναδεικνύονται διαδικασίες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική θεώρηση για ζητήματα εκπαίδευσης, ως προκλήσεις στο σχεδιασμό και της προσωπικής ζωής των ατόμων στις μετα-νεωτερικές κοινωνίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση