Εκπαιδευτική Πολιτική και Φύλο

2ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Καλεράντε Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος 0716Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 110
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Εξετάζεται η κατηγορία του φύλου ως βασικό εννοιολογικό εργαλείο κατανόησης της δόμησης της ταυτότητας στην εκπαίδευση. Αξιοποιείται το θεωρητικό πεδίο των «σπουδών φύλου », ώστε να μελετηθεί η διαδικασία κατασκευής, συγκρότησης και εξέλιξης του φύλου μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με τη διεπιστημονική προσέγγιση συνδέονται διαφορετικά πεδία, ώστε να ερευνηθούν τα έμφυλα στερεότυπα στο τυπικό και άτυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Κατανοείται η σημασία του φύλου ως αναλυτική κατηγορία στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Συνειδητοποιείται ότι οι σπουδές φύλου θέτουν νέα ερωτήματα και ανοίγουν νέα πεδία γνώσης για την κοινωνικοποίηση των ατόμων ως κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση