Εκπαιδευτική Πολιτική και Φύλο

2ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Καλεράντε Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος 0716Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED300/

Περιεχόμενο

Εξετάζεται η κατηγορία του φύλου ως βασικό εννοιολογικό εργαλείο κατανόησης της δόμησης της ταυτότητας στην εκπαίδευση. Αξιοποιείται το θεωρητικό πεδίο των «σπουδών φύλου», ώστε να μελετηθεί η διαδικασία κατασκευής, συγκρότησης και εξέλιξης του φύλου μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με τη διεπιστημονική προσέγγιση συνδέονται διαφορετικά πεδία, ώστε να ερευνηθούν τα έμφυλα στερεότυπα στο τυπικό και άτυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές – φοιτήτριες εξοικειώνονται με την κοινωνική ανισότητα ως προς το φύλο. Συνδέουν την εκπαίδευση με την αναπαραγωγή ή την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ως προς το φύλο, ερμηνεύουν στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με την ενίσχυση των κοινωνικών στερεότυπων, που καθιστούν την κοινωνική ανισότητα ως προς το φύλο επικρατούσα στις διαφορετικές κουλτούρες. Προσεγγίζουν τους τρόπους με τους οποίους διαφοροποιείται η εννοιολογική ως προς το κοινωνικό φύλο σε διαφορετικές κουλτούρες.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση