Εκπαιδευτική Πολιτική και Δικαιώματα

8ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Καλεράντε Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος 0715Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 110
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Μελετώνται θεωρητικές αρχές και θέσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, συγκριτικά με αντίστοιχες αναμενόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Προσδιορίζονται οι όροι νομιμοποίησης αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής, με αναφορά σε πολιτικές δομές και δικαιώματα σε εθνικό και παγκοσμιοποιημένο επίπεδο. Επίσης, αναλύεται η απόκλιση από τη νομοθεσία, ως θεωρητικό πεδίο, στην εφαρμογή της στην εκπαιδευτική πράξη, ως πρακτικό πεδίο. Προσεγγίζεται η εκπαιδευτική νομοθεσία ως άσκηση πολιτικής, μέσω της ερμηνευτικής ανάλυσης των πεδίων σύγκρουσης ή συνάφειας της εθνικής με τη διεθνή εκπαιδευτική πολιτική και το μεταβαλλόμενο πεδίο της σύγχρονης γνώσης για την πολιτική των δικαιωμάτων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται επιλεκτικά
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Άρθρα ή αποσπάσματα βιβλίων
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Υπάρχουν πολλαπλά εργαλεία αξιολόγησης τους, όπως η συμμετοχή τους στα σεμινάρια, σε έρευνες, σε παρουσίαση εργασιών και έλεγχος μελέτης βιβλιογραφίας

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση