Εκπαιδευτική Πολιτική και Δικαιώματα

8ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Καλεράντε Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος 0715Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED302/

Περιεχόμενο

Μελετώνται θεωρητικές αρχές και θέσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, συγκριτικά με αντίστοιχες αναμενόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Προσδιορίζονται οι όροι νομιμοποίησης αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής, με αναφορά σε πολιτικές δομές και δικαιώματα σε εθνικό και παγκοσμιοποιημένο επίπεδο. Επίσης αναλύεται η απόκλιση από τη νομοθεσία, ως θεωρητικό πεδίο, στην εφαρμογή της στην εκπαιδευτική πράξη, ως πρακτικό πεδίο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές – φοιτήτριες κατανοούν την πολιτική δικαιωμάτων και την σύνδεση της με την εκπαίδευση. Επικεντρώνονται στη πολιτική δικαίωμα των στα έθνη κράτη με
έμφαση στη δομή των πολιτικών συστημάτων, των κοινωνικών δομών και της κουλτούρας. Παρακολουθούν την εξέλιξη της πολίτικης των δικαίωμα των ως προς την εκπαίδευση σε σχέση με τις ιστορικές συγκυρίες. Ερμηνεύουν ζητήματα πολίτικης για το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε σχέση με την αγορά εργασίας και τη δομή του πολίτικου συστήματος. Συνδέουν τη δράση των διεθνών οργανισμών με πολιτικές που επηρεάζουν η κατευθύνουν τα έθνη κράτη.

© 2016 nured.uowm.gr