Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

4ο εξάμηνο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1502Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED124/

Περιεχόμενο

 • το περιεχόμενο του όρου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.E.),
 • οι στόχοι, η φιλοσοφία και η ιστορική πορεία και εξέλιξη της ΠΕ
 • Η αειφορία και η αειρόρος (βιώσιμη ανάπτυξη)
 • Η εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ)
 • Το εννοιολογικό πλαίσιο και η θεματολογία της ΕΠΑ
 • Τα περιβαλλοντικά όρια (η έννοια του οικολογικού και του ενεργειακού αποτυπώματος)
 • Η ΕΠΑ και η προσχολική ηλικία
 • Η ΕΠΑ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων
 • Παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνικές για την υλοποίησή προγραμμάτων ΕΠΑ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάδειξης της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής τους διάστασης, επίσης η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με μεθοδολογικές προσεγγίσεις κατάλληλες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την προσχολική αγωγή.

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • εμπλουτίσουν την ατομική τους γνώση και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική κρίση και τη συνεισφορά της εκπαίδευσης στην αντιμετώπισή της.
 • αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για το σχεδιασμό προγραμμάτων Π.Ε. για την προσχολική ηλικία, αλλά και δραστηριοτήτων Π.Ε. ενσωματωμένων στα άλλα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση