Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

4ο εξάμηνο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1502Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4ΔΜ (4ECTS)
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED124/

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάδειξης της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής τους διάστασης, επίσης η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με μεθοδολογικές προσεγγίσεις κατάλληλες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την προσχολική αγωγή. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί: • το περιεχόμενο του όρου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.E.), • οι στόχοι, η φιλοσοφία και η ιστορική πορεία και εξέλιξη της ΠΕ • Η αειφορία και η αειρόρος (βιώσιμη ανάπτυξη) • Η εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) • Το εννοιολογικό πλαίσιο και η θεματολογία της ΕΠΑ • Τα περιβαλλοντικά όρια (η έννοια του οικολογικού και του ενεργειακού αποτυπώματος) • Η ΕΠΑ και η προσχολική ηλικία • Η ΕΠΑ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα • Σχεδιασμός προγραμμάτων • Αξιολόγηση Προγραμμάτων • Παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνικές για την υλοποίησή προγραμμάτων ΕΠΑ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρήση ΤΠΕ για τις παρουσιάσεις των διαλέξεων Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΔΜ για ανάρτηση παρουσιάσεων, πρόσθετου υλικού, πολυμεσιμού υλικού, ύλης του μαθήματος και ανακοινώσεων
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Αξιολογημένο ηλεκτρονικό υλικό για περιβαλλοντικά θέματα - προβλήματα
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ναι, υπήρξε online πρόοδος για θέματα ατμοσφαιρική ρύπανση με τη συμμετοχή 78 από τις 110 φοιτήτριες που είχαν το μάθημα (με τη χρήση του limesurvey)
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Όλες οι ανακοινώσεις κοινοποιούνται στον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητριών/των. Στις πτυχιακές αρκετές φορές επικοινωνία με sκype
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η κατανομή των μονάδων αξιολόγησης αναγράφονται με σαφήνεια στα θέματα που δίδονται στην γραπτή εξέταση. Η μέγιστη βαθμολογική αξία της προόδου και η τελική επίδοση των φοιτητών ανακοινώνεται. Τα γραπτά είναι στη διάθεση των φοιτητών/τριών για ενημέρωσή τους Ανατροφοδότηση από το eclass με σχόλια για τα κυριότερα ζητήματα που εντοπισθηκαν κατά την αξιολόγηση των γραπτών.

© 2016 nured.uowm.gr