Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

4ο εξάμηνο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1502Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4ΔΜ (4ECTS)
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED124/

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάδειξης της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής τους διάστασης, επίσης η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με μεθοδολογικές προσεγγίσεις κατάλληλες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την προσχολική αγωγή. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί: • το περιεχόμενο του όρου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.E.), • οι στόχοι, η φιλοσοφία και η ιστορική πορεία και εξέλιξη της ΠΕ • Η αειφορία και η αειρόρος (βιώσιμη ανάπτυξη) • Η εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) • Το εννοιολογικό πλαίσιο και η θεματολογία της ΕΠΑ • Τα περιβαλλοντικά όρια (η έννοια του οικολογικού και του ενεργειακού αποτυπώματος) • Η ΕΠΑ και η προσχολική ηλικία • Η ΕΠΑ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα • Σχεδιασμός προγραμμάτων • Αξιολόγηση Προγραμμάτων • Παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνικές για την υλοποίησή προγραμμάτων ΕΠΑ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση