Διδασκαλία Βιολογικών και Περιβαλλοντικών Εννοιών

5ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 2215Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED125/

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει: 1) Θεωρητικά μαθήματα: Το περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο έχει ως αντικείμενο ένα υβριδικό πεδίο, επικεντρώνεται κυρίως στις διαστάσεις των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Αγωγής, της Αγωγής Υγείας και της Γεωγραφίας, συνδυάζοντας έτσι θέματα φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Παιδαγωγική και διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για μικρά παιδιά. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί οι οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις θεωρητικές παραδοχές και την εκπαιδευτική έρευνα που σχετίζονται με την ύπαρξη γνωστικών εμποδίων, την ανάπτυξη των επιστημονικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικού ήθους και την προάσπιση και την προαγωγή της ατομικής και κοινωνικής υγείας και ευεξίας. Ο ρόλος εκπαιδευτικού και επιστημονική του συγκρότηση. Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Οργάνωση και διαχείριση της τάξης 2) Οργάνωση και παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από τις/τους φοιτήτριες/ες που συμμετέχουν στο μάθημα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση