Διδασκαλία Βιολογικών και Περιβαλλοντικών Εννοιών

5ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 2215Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Ειδίκευσης, Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED125/

Περιεχόμενο

 • Η σημασία και οι ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας των βιολογικών και περιβαλλοντικών εννοιών
 • Βασικές βιολογικές και περιβαλλοντικές έννοιες
 • Εναλλακτικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τις βασικές βιολογικές και περιβαλλοντικές έννοιες
 • Ο λόγος της εκπαιδευτικού προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία βιολογικών και περιβαλλοντικών εννοιών
 • Η διερεύνηση ως μέθοδος διδασκαλίες
 • Η καλλιέργεια των επιστημονικών δεξιοτήτων
 • Σχεδιασμός και επιλογή διδακτικού υλικού
 • Η Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία
 • Σχεδιασμός Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας σε θέματα Βιολογίας και Περιβάλλοντος σε μικρές ομάδες
 • Παρουσίαση της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας και ανατροφοδότηση

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το περιεχόμενο του μαθήματος, σχετίζεται με την Μελέτη Περιβάλλοντος, ένα υβριδικό πεδίο, επικεντρώνεται κυρίως στις διαστάσεις των Επιστημών της Ζωής και Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Αγωγής, της Αγωγής Υγείας και της Γεωγραφίας, συνδυάζοντας έτσι θέματα φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, σε επίπεδο εκπαιδευτικής θεωρίας αναμένεται να:

 • Κατανοούν τις θεωρητικές παραδοχές και την εκπαιδευτική έρευνα που σχετίζονται με την ύπαρξη εναλλακτικών αντιλήψεων και γνωστικών εμποδίων σε ζητήματα που σχετίζονται με τις βασικές βιολογικές και περιβαλλοντικές έννοιες
 • Κατανοούν την σημασία της εμπλοκής των μικρών παιδιών με τις Βιολογικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 • Κατανοούν την σημασία της καλλιέργειας των επιστημονικών δεξιοτήτων για ανάπτυξη του επιστημονικού και περιβαλλοντικού γραμματισμού
 • Κατανοούν την σημασία της καλλιέργειας φιλοπεριβαλλοντικού ήθους από τις μικρές ηλικίες
 • Κατανοούν την σημασία της προάσπισης και την προαγωγής της ατομικής και κοινωνικής υγείας και ευεξίας στις μικρές ηλικίες

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, σε επίπεδο δεξιοτήτων διδακτικού σχεδιασμού αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία σε θέματα Βιολογίας ή Περιβαλλοντικών Επιστημών

© 2016 nured.uowm.gr