Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτικό Υλικό

3ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Παλαιολόγου Νεκταρία
Κωδικός Μαθήματος 0709Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED365/

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες: - Διαπολιτισμική Διδακτική: μοντέλα διδασκαλίας - Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και διδακτικό υλικό - Παρουσίαση διδακτικού υλικού για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις Στο μάθημα οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο για την πρακτική εφαρμογή της ΔΕ στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις, με έμφαση στο διδακτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι φοιτητές δουλεύουν ατομικά ή ομαδικά, αξιοποιώντας το διδακτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση