Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Παιδαγωγική

3ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Πλιόγκου Βασιλική
Κωδικός Μαθήματος 0704Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/modules/announcements/?course=NURED276

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες: Μετανάστευση και παλιννόστηση. Κουλτούρα και πολιτισμός. Διαπολιτισμική, πολυπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση. Ρατσισμός, ξενοφοβία, στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις στην εκπαίδευση. Παρουσίαση προτύπων εκπαίδευσης για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. Μέθοδοι διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Εκπαιδευτική πολιτική για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Μαθησιακοί στόχοι: Η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος με την έννοια της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση όπως αυτή εκφράζεται στην σύγχρονη πραγματικότητα και μέσα από την έντονη παρουσία μεταναστών και προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας κατά τα τελευταία χρόνια. Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες, φροντιστηριακές ασκήσεις σε ομάδες. Φόρτος εργασίας των φοιτητριών/ών: 125 ώρες Διαλέξεις: 36 ώρες Φροντιστηριακές ασκήσεις (κατόπιν συνεργασίας): 10 ώρες Συνεργασία με τη διδάσκουσα: 5 ώρες Προετοιμασία για τις ατομικές και ομαδικές ασκήσεις: 10 ώρες Ατομική έρευνα και μελέτη (ανεύρεση βιβλιογραφίας, έρευνα στο Διαδίκτυο): 24 ώρες Προετοιμασία για τις εξετάσεις: 40 ώρες Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η ευαισθητοποίηση των φοιτητριών και των φοιτητών απέναντι σε ιδιαίτερες ομάδες του μαθητικού πληθυσμού (μετανάστες, μειονότητες, Ρομά), οι οποίες λόγω της εθνικής, γλωσσικής, θρησκευτικής ή πολιτισμικής διαφορετικότητάς τους βιώνουν τον ρατσισμό, το στιγματισμό και υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισμό μετέπειτα στη ζωή τους. Η απόκτηση μιας σύγχρονης αντίληψης και κατανόησης διαφόρων παιδαγωγικών ζητημάτων σε μία σύγχρονη διαπολιτισμική προσέγγιση. Στο μάθημα εμβαθύνονται όσα έχουν συζητηθεί και σε άλλα σχετικά μαθήματα από άλλους διδάκοντες για τη μετανάστευση και την εθνική διαφορετικότητα. Επίσης, το μάθημα αυτό μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων που, δυστυχώς, συχνά «συνοδεύουν» τις ομάδες αυτές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις και μικρές ατομικές /ομαδικές εργασίες που θα γίνονται στη διάρκεια του εξαμήνου. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά για τους φοιτητές Erasmus Ενδεικτική βιβλιογραφία: Παλαιολόγου Ν., Ευαγγέλου Ο. (2011), Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, ΠΕΔΙΟ, σελίδες 445. Νικολάου Γ. (2011), Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο, ΠΕΔΙΟ. Banks J. (2010), Diversity and Citizenship Education, ed. Willey Sons. Ελληνική Έκδοση Διαφορετικότητα και Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη (2012), ΠΕΔΙΟ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση