Διαφοροποιημένη Μάθηση και Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

8ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Παλαιολόγου Νεκταρία
Κωδικός Μαθήματος 0708Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED383/

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες: Διαφοροποιημένη Μάθηση: αρχές και μοντέλα διδασκαλίας Πολυπολιτισμικά εκπ/κα Προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία Παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις Στο μάθημα οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο για την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης μάθησης στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις, με έμφαση σε πολυπολιτισμικά εκπ/κα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με παραδείγματα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι φοιτητές δουλεύουν ομαδικά κάνοντας εργασίες, αξιοποιώντας εκπ/κα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και εφαρμόζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
ΜΕ TEST ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΜΕ E-MAIL
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση