Δια βίου Μάθηση και Κοινωνία: Θεσμοί, Συστήματα και Πολιτικές

7ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος 0516Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

 • βασικές έννοιες σχετικά με τη ΔΒΜ και την εκπαίδευση ενηλίκων: όροι εμφάνισης και συγκρότησης του πεδίου, εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • ΔΒΜ και κοινωνία
 • Θεσμοί ΔΒΜ στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • ΔΒΜ, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες
 • εργαλεία ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής
 • ΔΒΜ και απασχόληση
 • πλαίσια προσόντων πιστοποίηση προσόντων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το ειδικό μάθημα υπόβαθρου με σκοπό την εμβάθυνση σε έννοιες της ΔΒΜ σε σχέση με τον κοινωνικό της προσανατολισμό. Ειδικότερα αποσκοπεί στην ανάδειξη εννοιών όπως η ΔΒΜ, η εκπαίδευση ενηλίκων, η τυπική, μη τυπική εκπαίδευση, η άτυπη μάθηση, η αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση, τα πλαίσια προσόντων κ.α. Ειδικότερα δίνεται έμφαση σε σύγχρονα εργαλεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής (ECVET, ECTS, Europass, EQAVET, NQF, EQF, κ.α) με στόχο την κατανόηση του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από το πρίσμα της ΔΒΜ. Επιπροσθέτως το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση σε θέματα που άπτονται του πεδίου της ΔΒΜ σε σχέση με τους θεσμούς, τα συστήματα και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και διεθνώς με στόχο την κοινωνική και πολιτισμική τους διάσταση αλλά και το συσχετισμό με τη σφαίρα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κινητικότητας.

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των εννοιών που συνθέτουν το πλαίσιο των πολιτικών για τη ΔΒΜ στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • γνωρίζει τα βασικά εργαλεία ανάλυσης και μεθοδολογίας της κοινωνιολογικής ανάλυσης σε σχέση με τη ΔΒΜ
 • κατανοεί τα βασικά εργαλεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής
 • χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης των πολιτικών για τη ΔΒΜ
 • κατανοεί τους συσχετισμούς δύναμης που διαμορφώνουν το ρόλο και την αποστολή της πολιτικών για τη ΔΒΜ
 • να διακρίνει τους βασικούς όρους, τις δομές και γενικότερα τους θεσμούς που διέπουν το πεδίο της ΔΒΜ

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση