Δια βίου Μάθηση και Κοινωνία: Θεσμοί, Συστήματα και Πολιτικές

7ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος 0516Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Υποβάθρου, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα οχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus οχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν τις βασικές θεωρήσεις για το φαινόμενο της δια βίου μάθησης.Ειδικότερα θα έχουν την ευκαιρία να εξοπλιστούν γνωστικά πάνω στους βασικούς άξονες της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως αυτές αναπτύσσονται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ειδικότερα η έμφαση δίνεται σε ζητήματα πολιτικών ΔΒΜ, θεσμών, συστημάτων και δομών ΔΒΜ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να : -γνωρίζουν τις βασικές θεωρήσεις για τη ΔΒΜ -να χειρίζονται με επάρκεια τους όρους της ΔΒΜ και τα εργαλεία της εκπαίδευσης ενηλίκων -να αναγνωρίζουν τις δράσεις που αφορούν στη ΔΒΜ και να κινούνται αποτελεσματικά με στόχο την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική τους ανάπτυξη

Γενικές ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στην ενίσχυση του μορφωτικού προφίλ των φοιτητών/τριων με στόχο την ενδυνάμωση της συνείδησης πως η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό είναι επιβεβλημένο στο σύγχρονο νεωτερικό ή και μετα-νεωτερικό περιβάλλον όπου η γνώση μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ειδικότερα οι φοιτητές/τριες -θα μπορούν να ενεργοποιούνται με άνεση σε δράσεις ΔΒΜ -θα αντιλαμβάνονται με επάρκεια τη σχέση ΔΒΜ και κοινωνίας -θα δραστηριοποιούνται αναφορικά με την πρόκληση της διαρκούς ανάπτυξης των μορφωτικών τους δυνατοτήτων -θα αναγνωρίζουν τις πολιτικές σε όλα τα πεδία της ΔΒΜ -θα αντιλαμβάνονται τον ολιστικό χαρακτήρα της μάθησης στην πράξη

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα "Δια βίου Μάθηση και κοινωνία: θεσμοί, συστήματα και πολιτικές" αποσκοπεί σε μια κοινωνιολογική ανάγνωση του φαινομένου της Δ.Β.Μ. Στην εποχή της γνώσης είναι σαφές ότι το γνωσιολογικό υπόβαθρο της κοινωνίας μας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς ιδιαίτερα σήμερα που λόγω των τεχνολογικών μεταβολών οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες αλλά και οι απειλές του σύγχρονου κόσμου είναι μεγάλες. Ζητήματα όπως η ΔΒΜ, η εκπαίδευση ενηλίκων, η πιστοποίηση προσόντων, η άτυπη μάθηση, η μη τυπική εκπαίδευση, η αγορά εργασίας, η γενική εκπαίδευση ενηλίκων, τα πλαίσια προσόντων αποτελούν βασικά στοιχεία του εν λόγω μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης προφορικά στο αμφιθέατρο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν απολύτως ναι.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10
Προετοιμασία για τις ατομικές και ομαδικές ασκήσεις 10
Ατομική έρευνα και μελέτη βιβλιογραφίας 24
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 120
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια στηρίζεται σε ένα άτυπο εκπαιδευτικό συμβόλαιο το οποίο βασίζεται σε αρχές οι οποίες είναι σαφείς και ξεκάθαρες από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνέπεια, αμεροληψία,αξιοκρατία, προσπάθεια για το καλύτερο αποτελούν βασικές αρχές οι οποίες είναι από την αρχή γνωστές σε όλους και όλες.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βεργίδης, Δ. (1995) Υποεκπαίδευση: Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές διαστάσεις, Αθήνα, Ύψιλον. Βεργίδης. Δ. (1997) Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεωρητικό πλαίσιο, σχεδιασμός προγραμμάτων, ερευνητικά δεδομένα, Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών. Βεργίδης, Δ., (1999) Κοινωνικός και Οικονομικός Ρόλος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, στο Δ. Βεργίδης, Κ. Abrahamsoon, R. Davis, & R. Fay, Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κοινωνική και Οικονομική λειτουργία, Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Βεργίδης, Δ. (2001) «Διαβίου Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική», στο Κ.Π. Χάρης, Ν.Β. Πετρουλάκης, Σ. Νικόδημος, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική προοπτική, (Πρακτικά του θ΄διεθνούς συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος), Αθήνα, Ατραπός, σσ. 127-144. Βεργίδης, Δ. (2005). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο, 55-72. Βεργίδης, Δ. & Καραλής, Θ. (1996) Οι μελλοντικοί στόχοι και πολιτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη του 1995, στο Επιθεώρηση Παραγωγικότητας, Έτος 7ο, 1, (30) 1996, σσ. 6-33. Καραλής, Θ. (2002β) Δια Βίου εκπαίδευση και ελληνικό πανεπιστήμιο: η συμμετοχή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύστημα συνεχιζόμενης κατάρτισης, στο Πανεπιστήμιο, τ.5, σσ. 93-111. Καραλής , Θ. (2003) Διαβίου μάθηση και εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, προκλήσεις και προοπτικές, στο Παιδαγωγικός Λόγος, 2,3/2003, σσ. 139-148. Καραλής, Θ. (2004) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα, Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Καραλής, Θ. (2006) Κοινωνικό-οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, στο Α. Κόκκος (επιμ.) Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης, Αθήνα, ΕΚΕΠΙΣ. Καραλής, Θ. (2010). Η εξέλιξη της εκπαίδευσής ενηλίκων στην Ελλάδα, στο Δ. Βεργίδης & Α. Κόκκος (επίμ) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές, Αθήνα: Μεταίχμιο, 17-42. Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση. Αθήνα:ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κελπανίδης, Μ. & Βρυνιώτη, Κ. (2004) Διαβίου Μάθηση. Κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες. Δεδομένα και διαπιστώσεις, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Κόκκος, Α. (2002) «Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: προσδιορισμός του πεδίου, τάσεις, πολιτικές», στο Α. Κόκκος (επιμ.) Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο. Κόκκος, Α. (2005) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το τοπίο, Αθήνα, Μεταίχμιο. Λευθεριώτου, Π. (2010). Ο ρόλος και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Στο: Δ. Βεργίδης, & Α. Κόκκος (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές (σελ. 271-305). Αθήνα: Μεταίχμιο. Λευθεριώτου, Π. (2014), Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, ΕΑΠ. Μπονίδης, Κ. & Χοντολίδου, Ε. (1997). Ερευνά σχολικών εγχειριδίων: Από την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης. Το παράδειγμα της Ελλάδας, στο Μ. Βάμβουκα, Α. Χουρδάκη (επιμ.)Παιδαγωγική επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα Ελληνικά Γράμματα

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Δείτε σχετικά www.adulteduc.gr

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση