Αγγλική Γλώσσα

3ο εξάμηνο, Ξένη Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος 2307Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Αγγλική Γλώσσα
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED373/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γενικός στόχος της ύλης του μαθήματος είναι η ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων των σπουδαστών (κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) αναφορικά με θέματα της επιστήμης τους. Το μάθημα στοχεύει, παράλληλα, να εισάγει την αγγλική ορολογία στους σπουδαστές μέσα από μετάφραση σχετικών κειμένων και αντίστοιχων γλωσσικών δραστηριοτήτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: • Έχει καλλιεργήσει τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) στην Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο C1/C2 • Έχει έρθει σε επαφή με την αγγλική ορολογία για να μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται για θέματα του ενδιαφέροντός του • Έχει έρθει σε πρώτη επαφή με τη συγγραφή εργασίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο • Έχει μυηθεί στην παρουσίαση εργασίας σχετικής με τα ενδιαφέροντά τους σε ευρύ κοινό • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την ολοκλήρωση και παρουσίαση της εργασίας

Γενικές ικανότητες

-Λήψη αποφάσεων -Αυτόνομη εργασία -Ομαδική εργασία -Εργασία σε διεθνές περιβάλλον -Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον -Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικός στόχος της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν εκτενή αγγλόφωνα κείμενα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Ακόμη, στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις προφορικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό αντικείμενο. Ο κύκλος μαθημάτων έχει τον γενικό τίτλο: “Εισαγωγή στην ξενόγλωσση ορολογία -Αγγλικά”. Το μάθημα στοχεύει να διδάξει την αγγλική ορολογία των επιμέρους πεδίων της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής της Γλώσσας, της Ειδικής Αγωγής, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της Οργάνωσης Τάξης, Ψυχολογίας του μαθητή και των Εκπαιδευτικών Συστημάτων και παράλληλα να βοηθήσει τους φοιτητές να βρουν τους εκφραστικούς τρόπους στην ξένη γλώσσα με τους οποίους η επιστημονική γνώση επικοινωνείται αποτελεσματικά στον αναγνώστη ή ακροατή. Η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική γλώσσα και οι συμμετέχοντες/ουσες υποβάλλουν προς το τέλος του εξαμήνου γραπτή εργασία μέσα από θεματικούς άξονες, την οποία παρουσιάζουν με διαδικασίες προσομοίωσης παιδαγωγικού συνεδρίου εντός αιθούσης και την αποστέλλουν ηλεκτρονικά. Γίνεται καθοδήγηση μέσω της υιοθέτησης πρακτικών συμβουλών και ερευνητικών μεθόδων κατά τις ώρες γραφείου ή και ηλεκτρονικά, σχετικά με την εργασία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την κατάθεση και παρουσίαση των εργασιών, την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα και την υποχρεωτική συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Το επίπεδο της ααγλομάθειας των φοιτητών για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του μαθήματος είναι C1/C2.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ναι, χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος, καθώς γίνεται χρήση του προγράμματος ms powerpoint, του διαδικτύου αλλά και του overhead projector
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
δεν υπάρχει εφαρμογή
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ναι, κατάθεση εργασιών ηλεκτρονικά
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι, επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής τάξης
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας 12 ώρες
Αυτοτελής μελέτη 49 ώρες
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω της διπλής αξιολόγησης των φοιτητών, δηλαδή των γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου (70%), οι οποίες μάλιστα αποτελούνται από ερωτήματα κλειστών απαντήσεων που δεν επιδέχονται υποκειμενικής κρίσης του διδάσκοντα, και μέσω της εκπόνησης και παρουσίασης της εργασίας (30%) ενώπιον των συμφοιτητών τους που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως θα γινόταν σε ένα συνέδριο.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δίνονται σημειώσεις στους φοιτητές από τον διδάσκοντα

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Intercultural Education Journal of Educational Research Educational Review Contemporary Educational Psychology Reading & Writing

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση