Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

5ο εξάμηνο, Ειδική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Αλευριάδου Αναστασία
Κωδικός Μαθήματος 0605Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Ορισμός της νοητικής καθυστέρησης. Ο ρόλος της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η αναπτυξιακή προσέγγιση του Zigler περί νοητικής καθυστέρησης. Ο ρόλος των κινήτρων. Θεωρίες της «διαφοράς». Ο ρόλος της προσοχής και των στρατηγικών στη νοητική καθυστέρηση. Γνωστική ακαμψία. Ομοιότητες και διαφορές των δύο προσεγγίσεων. Γενετικά σύνδρομα και νοητική καθυστέρηση. Σύνδρομα Williams, Down, εύθραυστο Χ χρωμόσωμα κ.α. Κοινωνικές δεξιότητες και νοητική καθυστέρηση. Επαγγελματικός προσανατολισμός και νοητική καθυστέρηση. Εκπαίδευση νηπίων και παιδιών με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Προγράμματα παρέμβασης. Προγράμματα ετοιμότητας για ανάγνωση. Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, παρουσίαση περιστατικών, επίσκεψη σε Σ.Μ.Ε.Α.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα σε βασικές έννοιες ψυχοπαθολογίας που εμφανίζονται στη προ-νηπιακή και νηπιακή ηλικία και έχουν αναπτυξιακή διάσταση. Η υλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες του φάσματος της ψυχοπαθολογίας, συμφώνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV. Ειδικότερα, κάθε διαταραχή αναλύεται με βάση την κλινική της εικόνα, τα διαγνωστικά κριτήρια, επιδημιολογικά στοιχειά, καθώς επίσης τις σύγχρονες θεωρίες για την αιτιολογία της και τις βασικές θεραπευτικές μεθόδους. Έτσι, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των βασικών χαρακτηριστικών του φάσματος της ψυχοπαθολογίας με έμφαση στη νηπιακή και προσχολική ηλικία. Στόχος είναι επίσης να εισαχθέν οι σπουδαστές βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχοπαθολογίας και στην αξιοποίηση των γνώσεων αυτών για ευαισθητοποίηση στο νηπιαγωγείο.
Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες αναμένεται να μπορούν να κατονομάζουν αναπτυξιακές και ψυχικές διαταραχές που εμφανίζονται στην προ-νηπιακή και νηπιακή ηλικία, να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών, να προσδιορίζουν τα συνοδέ προβλήματα και το βαθμό συννοσηρότητας. Επίσης να μπορούν να κατανοούν τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών νηπιακής ηλικίας. Να είναι σε θέση να κάνουν μια κριτική ανάλυση των βασικών θεωριών για την ψυχοπαθολογία και τη σημασία αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος και κληρονομικότητας για την εμφάνιση των διαταραχών αυτών, να περιγράφουν τις βασικές τους θέσεις, καθώς και τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης-αντιμετώπισης των παραπάνω. Να μπορούν να κάνουν κάποιες εκτιμήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση περιστατικών από την διεπιστημονική ομάδα και τις βασικές αρχές ψυχοεκπαιδευτικής αντιμετώπισης. Να αξιολογούν τις διαφορετικές μορφές “θεραπευτικής” αντιμετώπισης. Επίσης να μπορούν να αναφερθούν στις βασικές θεωρίες καθώς και στα βασικά ερευνητικά δεδομένα ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών με ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές από τη βρεφική ηλικία έως την ενηλικίωση.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση