Ανάπτυξη της Έννοιας του Αριθμού

7ο εξάμηνο, Μαθηματικά

Διδάσκουσα - ων Χρήστου Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 1402Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED220/

Περιεχόμενο

Πρώιμη αναγνώριση της αριθμητικής ποσότητας, αυθόρμητη εστίαση στον αριθμό (SFOR), πληθικότητα συνόλου, ποσοτική αναπαράσταση του αριθμού, το φαινόμενο της αυτόματης εκτίμησης, απαρίθμηση – αρχές απαρίθμησης, διατήρηση του αριθμού, αριθμολέξεις, βασικές πράξεις με αριθμούς, φυσικοί και μη-φυσικοί αριθμοί, μοντέλα για την νοητική αναπαράσταση του αριθμού, το φαινόμενο της προκατάληψης του φυσικού αριθμού και οι επιπτώσεις του στη μελλοντική μαθηματική εκπαίδευση. Πειραματικές μεθοδολογίες για τη μελέτη της ανάπτυξης του αριθμού και διδακτικές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στην μάθηση και τη διδασκαλία της έννοιας του αριθμού στη προ-σχολική και πρώιμη σχολική ηλικία.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών/τριών στα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας του αριθμού όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στην προσχολική ηλικία μέσα από την παρουσίαση των βασικών θεωριών γνωστικής ανάπτυξης και διδασκαλίας της έννοιας του αριθμού καθώς επίσης και των βασικών ερευνητικών ευρημάτων όσον αφορά τον τρόπο κατανόησής τους από τα παιδιά αυτών των ηλικιών.
Το μάθημα εστιάζει στην έννοια του φυσικού αριθμού που αποτελεί την αρχική κατανόηση της έννοιας του αριθμού από τα παιδιά. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα δομηθεί η περαιτέρω γνώση για τον αριθμό.
Έτσι, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των βασικών χαρακτηριστικών της γνώσης του αριθμού σε αυτή την ηλικία, των δυσκολιών που επιφυλάσσει για τα παιδιά, του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να γίνουν προσπάθειες να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες και να εισαχθούν ομαλά στα σύμβολα και τις πράξεις με φυσικούς αριθμούς.
Στόχος είναι επίσης να εισαχθούν οι σπουδαστές στην ερευνητική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τη γνώση και την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές αυτής της ηλικίας μέσα από την αναπαραγωγή μιας μικρής ερευνητικής μελέτης που εστιάζει στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού σε μικρό δείγμα παιδιών.
Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες αναμένεται να μπορούν κατονομάζουν τις βασικές ιδιότητες των φυσικών αριθμών, να μπορούν να προσδιορίσουν κάποιες από τις πιο συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες με την έννοια του αριθμού και να είναι σε θέση να περιγράψουν την τροχιά μάθησης της έννοιας από μία αρχική αντίληψη της ποσότητας μέχρι την κατανόηση συμβολισμού και ιδιοτήτων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Να είναι σε θέση να περιγράψουν τους τρόπους με τους οποίους διαφοροποιούνται οι φυσικοί αριθμοί από τους ρητούς, που θα διδαχθούν οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο, και να μπορούν να αναφερθούν στις πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές με την κατανόηση των ρητών αριθμών (δεκαδικοί και κλάσματα) που πιθανά οφείλονται στην αρχική κατανόηση του αριθμού όταν δομείται γύρω από την έννοια του φυσικού αριθμού.
Επίσης, οι σπουδαστές/σπουδάστριες αναμένεται να μπορούν να επιλέξουν τις πιο κατάλληλες δραστηριότητες από μία γκάμα προτεινόμενων δραστηριοτήτων που να μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία κάποιου ειδικού χαρακτηριστικού της έννοιας του αριθμού.
Να είναι σε θέση να κάνουν μια κριτική ανάλυση των βασικών θεωριών για την γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση της έννοιας του αριθμού στην προσχολική και πρώιμη σχολική ηλικία, να περιγράφουν τις βασικές τους θέσεις και τις σημαντικότερες διαφορές τους και να μπορούν να αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους έχουν επηρεάσει τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο.
Να μπορούν να κάνουν κάποιες εκτιμήσεις όσον αφορά τις δυνατότητες των μικρών παιδιών σε συγκεκριμένα έργα που αφορούν την κατανόηση και χρήση του αριθμού και να μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένες αλλαγές σε έργα ώστε να υποβοηθούν την κατανόηση.
Να αξιολογούν το βαθμό κατανόησης από μεριά των παιδιών με βάση τις απαντήσεις τους σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επίσης να μπορούν να προτείνουν μια αλληλουχία δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν επικουρική υποστήριξη για να επιτευχθεί μάθηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της έννοιας του αριθμού, που βρίσκονται στα όρια της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης κάθε παιδιού.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση