Ανάπτυξη της Έννοιας του Αριθμού

7ο εξάμηνο, Μαθηματικά

Διδάσκουσα - ων Χρήστου Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος 1402Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 140
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED220/

Περιεχόμενο μαθήματος

Πρώιμη αναγνώριση της αριθμητικής ποσότητας, αυθόρμητη εστίαση στον αριθμό (SFOR), πληθικότητα συνόλου, ποσοτική αναπαράσταση του αριθμού, το φαινόμενο της αυτόματης εκτίμησης, απαρίθμηση - αρχές απαρίθμησης, διατήρηση του αριθμού, αριθμολέξεις, βασικές πράξεις με αριθμούς, φυσικοί και μη-φυσικοί αριθμοί, μοντέλα για την νοητική αναπαράσταση του αριθμού, το φαινόμενο της προκατάληψης του φυσικού αριθμού και οι επιπτώσεις του στη μελλοντική μαθηματική εκπαίδευση. Πειραματικές μεθοδολογίες για τη μελέτη της ανάπτυξης του αριθμού και διδακτικές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης
- Ερωτήσεις αντιστοίχισης
ΙΙ. Ατομική Ερευνητική Εργασία (προαιρετική) που λειτουργεί ενισχυτικά στο βαθμό
ΙΙΙ. Ατομική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση