Αγωγή Υγείας

7ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Κωδικός Μαθήματος 1607Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική - Αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED258/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιληφθούν την ουσία και την χρησιμότητα της Αγωγής Υγείας και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και μεθόδους της Αγωγής Υγείας καθώς και της εφαρμογής της στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: • Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με την υγεία και την ασθένεια στις σύγχρονες διαστάσεις τους. • Να κατανοήσουν ότι η διατήρηση της υγείας και η πρόληψη της ασθένειας είναι πολυπαραγοντικές διαδικασίες • Να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών παραγόντων που συντελούν στην διατήρηση της υγείας και στην πρόληψη της ασθένειας • Να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών θεωριών και μοντέλων της Αγωγής Υγείας • Να αποκτήσουν γνώσεις των ποικίλων διδακτικών μεθοδολογιών της Αγωγής Υγείας • Να κατανοήσουν τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία • Να γνωρίζουν τα σημαντικά ζητήματα για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. • Να μάθουν τα θέματα Αγωγής Υγείας και τη διδακτική μεθοδολογία που είναι κατάλληλα για την προσχολική αγωγή • Να αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν σχολικά προγράμματα Αγωγής Υγείας με αναφορά στις μικρές ηλικίες

Γενικές ικανότητες

Λήψη αποφάσεων Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιληφθούν την ουσία και την χρησιμότητα της Αγωγής Υγείας και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και μεθόδους της Αγωγής Υγείας καθώς και της εφαρμογής της στην εκπαίδευση. • Ζητήματα ορισμών: Υγεία και ασθένεια. Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας • Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές υγείας • Βασικές θεωρίες Αγωγής Υγείας και πρότυπα σχεδιασμού προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας • Οι αντιλήψεις των παιδιών για το ανθρώπινο σώμα, την υγεία και την ασθένεια • Ζητήματα διατροφικής αγωγής • Ζητήματα στοματικής υγείας • Ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής • Ζητήματα αγωγής καταναλωτή • Η Αγωγή Υγείας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα • Εκπαιδευτικό υλικό και κριτήρια επιλογής • Σχεδιασμός Σχολικών Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας για μικρές ηλικίες • Η συνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρήση λογισμικού παρουσίασης Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά βιβλία με αντίστοιχη θεματική. Χρήσιμα μικρά εκπαιδευτικά videos
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν γίνεται εργαστηριακή εκπαίδευση
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Τα διάφορα επίπεδα αξιολόγησης του μαθήματος γίνονται με δημιουργία εργασιών και αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΔΜ (eclass)
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Κυρίως την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΔΜ (eclass) αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Δεν υπάρχουν
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση